Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-RedSpec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQyMDg2ODMtOTEyYy00MTljLTgwN2QtMTA3MTliMzU1M2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22ecd7bd06-d3f1-4270-86c0-1bbad06cc56e%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1k_W09

FP1_W18

FP1k_U11

FP1k_K02


Skrócony opis:

Zajęcia z redakcji tekstów specjalistycznych służą kształtowaniu warsztatu redakcyjnego studentów. Studenci uczą się analizować treść i strukturę tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin. Analizują sposób przekazywania informacji, argumentacje, spójność badanych tekstów. Pracują nad zmianą/poprawą analizowanych tekstów, wedle zasad prawidłowego ich tworzenia oraz intencji nadawcy i oczekiwań odbiorcy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student:

- nauczy się analizować strukturę tekstów specjalistycznych;

- nabędzie umiejętność opisywania i oceniania struktury tekstów specjalistycznych;

- nauczy się rozpoznawać, wyodrębniać i analizować argumentacje w tekstach specjalistycznych;

- zdobędzie umiejętność analizy spójności tekstów;

- przeprowadzi praktycznie, w grupie i samodzielnie, proces redagowania tekstów specjalistycznych cudzego autorstwa;

- wyćwiczy umiejętność redagowania i poprawy tekstów specjalistycznych.

Literatura:

W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa, Wydawnictwo Trio, 2004.

W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków: Universitas 2011.

A. Załazińska, M. Rusinek, Retoryka podręczna, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1k_W09: Student ma podstawową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich, podstawową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych, uporządkowaną wiedzę z zakresu redagowania tekstów użytkowych.

FP1_W18: Student zna i umie zastosować współczesne metody analizy i interpretacji tekstów specjalistycznych w celu dokonania ich redakcji.

FP1k_U11: Student potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny, teksty użytkowe, teksty specjalistyczne różnego typu; potrafi redagować specjalistyczne teksty cudzego autorstwa

FP1k_K02: Student potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania, poddając dyskusji możliwe sposoby redakcji tekstów własnych i cudzych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie udziału w zajęciach, aktywności w ich trakcie oraz samodzielnie wykonanych redakcji tekstów cudzych i własnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)