Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-I-3-TechWys
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika wystąpień publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1k_W09

FP1k_U06

FP1k_K02
Skrócony opis:

Kurs ma charakter warsztatowy. Jego celem jest przyswojenie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wskazanie metod doskonalenia umiejętności przygotowania i wygłaszania wystąpień. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują pracę indywidualną i pracę w grupie. Na początku kursu dokonana zostanie diagnoza umiejętności uczestników. Przeprowadzimy analizę przykładowych wystąpień. Kolejne spotkania poświęcone będą poszczególnym aspektom wystąpienia: pozawerbalnym i werbalnym. Efektem zajęć jest przygotowanie własnego wystąpienia.

Literatura:

Aubin C., Modlitwa ciała, Poznań 2007.

Ciecierksa-Zajdel B., Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia, Warszawa 2012.

Kazimierski L., Sztuka wystąpień publicznych, Warszawa 2013.

Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Linklater K., Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową, Kraków 2012.

McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, Gdańsk 2010.

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H., Barge, J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa.

Morschitzky H., Lęk przed porażką, Poznań 2008

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008.

Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Katowice 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wymienia aspekty wystąpienia, mając świadomość ich różnorodnej natury

EK 2: formułuje cele wystąpienia

EK 3: dokonuje analizy oczekiwań audytorium względem mówcy

EK 4: planuje proces przygotowania wystąpienia i jego wygłaszania

EK 5: doskonali elementy pozawerbalne wystąpienia

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane wystąpienie

Ek 7: umiejętnie korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Udział w zajęciach -30 h. = 1 ECTS

Praca własna nad doskonaleniem umiejętności wygłaszania wystąpień - 15 h = 0,5 ETCS

Przygotowanie wystąpienia - 15 h = 0,5 ETCS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student

EK 1: wymienia wszystkie aspekty wystąpienia, mając świadomość ich różnorodnej natury;

EK 2: trafnie formułuje cele wystąpienia,

EK 3: właściwie identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: potrafi zaplanować, przygotować ustrukturyzowane wystąpienie, mieszcząc się w przewidzianym czasie i osiągając zamierzone cele;

EK 5: potrafi w harmonijny sposób posługiwać się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane i ciekawe wystąpienie;

Ek 7: umiejętnie korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dobrą student

EK 1: wymienia niektóre aspekty wystąpienia;

EK 2: właściwie formułuje cele wystąpienia z wykorzystaniem wskazówek z zewnątrz,

EK 3: częściowo identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, częściowo osiąga stawiane sobie cele;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane wystąpienie

Ek 7: korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dostateczną student

EK 1: wymienia co najmniej jeden aspekt wystąpienia;

EK 2: przedstawia propozycje sformułowania celów wystąpienia,

EK 3: stara się rozpoznać oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, choć nie osiąga stawianych sobie celów;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy wystąpienie o niewyraźnej strukturze;

Ek 7: z trudem korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

EK w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metody eksponującej (symulacja), dyskusji, metody projektu indywidualnego. Weryfikacja efektów ma postać oceny opisowej indywidualnych postępów uczestnika kursu przeprowadzanej z udziałem grupy na postawie wygłoszonego wystąpienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)