Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-EdytNau
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo naukowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz zasadami przygotowywania edycji krytycznej dzieła literackiego pisarzy nieżyjących.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Edytorstwo naukowe - definicja i historia edytorstwa w Polsce.

3. Wydanie krytyczne - próba definicji.

4. Czym jest podstawa wydania? Zasady wyboru podstawy wydania.

5. Krytyka tekstu: rodzaje błędów, koniektury, emendacje.

6. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania - zajęcia praktyczne cz. 1

7. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania - zajęcia praktyczne cz. 2

8. Problemy wyboru podstawy wydania (zagadnienia szczegółowe). Literatura XVII w.

9. Problemy wyboru podstawy wydania (zagadnienia szczegółowe). Literatura XVIII w.

10. Transkrypcja tekstu dawnego - zajęcia praktyczne, cz. 1 druk

11. Transkrypcja tekstu dawnego - zajęcia praktyczne, cz. 2 rękopis

12. Objaśnienia w edycji krytycznej - funkcje i znaczenie.

13. Przygotowanie wydania krytycznego - zajęcia praktyczne.

14. Staropolska cenzura a edytorstwo naukowe.

15. Kolokwium końcowe.

Literatura:

1. Z.Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

2. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

3. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

4. J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

5. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

6. A. Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.

7. R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

8. Autor – tekst – cenzura, red. J. Pelc i M. Prejs, Warszawa 1998.

9. T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. (wybrane rozdziały)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

FP1_W13

Student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego.

FP1_W14

Student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem

wybranego modułu kształcenia językoznawczego.

FP1_U08

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

FP1_K05

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji

wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin

Łącznie 60 godzin = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

aktywność na zajęciach;

ocena z pracy zaliczeniowej;

ocena z ustnego kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)