Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-I-2-LekJezang
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_U10

H1A_U07

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

H1A_U09

H1A_K01

H1A_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy A1-A2

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone i tryb rozkazujący, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 słów.

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany A2-B1

Cele przedmiotu: Student opanował czasy: Present Simple, Present Simple Continuous, Present Perfect, Past Simple i Future Simple, stopniowanie przymiotników,przedimki, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone, strona bierna, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Słownictwo obejmuje 1500 nowych słów.

Wymagania wstępne: Test poziomujący zdany na 60%

Poziom przedmiotu: zaawansowany B2

Cele przedmiotu: jak w poziomie średnio-zaawansowanym + Present Perfect Continuous, I wish, mowa zależna.

Wymagania wstępne: Test poziomujący z wynikiem powyżej 80%

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie elementary (komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów studenta (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Treści merytoryczne: Nauka języka angielskiego na poziomie pre-intermediate i upper-intermediate ( komunikacja i pisanie)

Metody oceny:

Ćwiczeniowy charakter zajęć wymusza na prowadzącym stałą kontrolę postępów ucznia (konwersacje, sprawdzanie prac domowych i bieżących ćwiczeń). Zaliczenie trzech semestrów na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Po czterech semestrach egzamin kończący dwuletni lektorat.

Literatura:

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader pre-intermediate (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader elementary(Ian Lebeau & Gareth Rees)

Podręcznik i ćwiczenia Language Leader upper-intermediate (Ian Lebeau & Gareth Rees)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_U10

Umiejętności :Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:

H1A_U07 Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01 Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01 Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.

Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

H1A_K01

H1A_K06 Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

Metody i kryteria oceniania:

0 - 44% = 2

45 – 54% =3

55- 64% = 3.5

65- 74% = 4

75 – 84% = 4.5

85 – 100 %= 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)