Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Poetics

General data

Course ID: WH-FPZ-I-2-Poetyka
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Poetics
Name in Polish: Poetyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17751
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat podstawowych problemów badawczych, podejmowanych przez poetykę jako dziedzinę wiedzy literaturoznawczej; zyskanie umiejętności rozumienia i odnajdowania w utworze literackim wykładników opisywanych przez poetykę zjawisk; zdobycie sprawności analizowania utworów literackich (zarówno jako poszczególnych, wyjątkowych dzieł sztuki, jak i w celach porównawczych) ze świadomym posługiwaniem się terminologią z dziedziny poetyki i z rozumieniem funkcji wyodrębnianych elementów budowy dzieła; zdobycie umiejętności formułowania – w sposób klarowny i uporządkowany – swoich obserwacji i ustaleń dotyczących budowy i sensu dzieła, zarówno w formie ustnej jak i w formie tekstu krytycznego; zdobycie umiejętności rozumiejącej lektury specjalistycznych publikacji z zakresu poetyki oraz efektywnego korzystania z wiedzy w nich zawartej.

Kurs poetyki na II roku obejmuje tematologię i kompozycję (I semestr) oraz genologię (II semestr).

Full description: (in Polish)

Studenci winni zaznajomić się z podanymi lekturami teoretycznymi z poetyki dotyczącymi zagadnień przewidzianych w planie, nabywać umiejętności wyprowadzania z tekstu teoretycznego tez stawianych przez autorów, referować (w formie ustnej lub pisemnej) podejmowane przez nich problemy i rozumieć sens proponowanych rozwiązań. Praktycznym celem kształcenia jest przyswojenie przez studentów zasadniczego zrębu terminologii z zakresu poetyki, a następnie rozpoznawanie i rozumienie funkcjonalności artystycznej poszczególnych elementów dzieła literackiego, obejmujących w pierwszym semestrze zagadnienia tematologii i kompozycji dzieła literackiego, spośród których na zajęciach omawiane zostaną nastepujące tematy:

1. topos, motyw, wątek, temat;

2. postać literacka;

4. układy zdarzeniowe;

5. czas;

6. przestrzeń;

7. spójność tekstu.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki:

D. Korwin Piotrowska, Poetyka: przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1980 (i wyd. nast.)

UWAGA: Spis lektur do poszczególnych zajęć będzie podawany na bieżąco na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

I semestr (zimowy)

P1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dzieła literackiego;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w zakresie tematologii i kompozycji dzieła literackiegoo;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę tematologiczną oraz elementów kompozycyjnych dzieła literackiego, podporządkowaną jego interpretacji;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie tematologii i kompozycji dzieła literackiego i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

II semestr (letni):

FP1_W03 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu genologii;

FP1_W10 - zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego w zakresie genologii;

FP1_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi poetologicznymi oraz samodzielnie przeprowadzać analizę genologiczną, podporządkowaną interpretacji dzieła literackiego;

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu stylistyki i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

OPIS ECTS - 4 punkty (2+2):

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 70 godz.

Przygotowanie do kolokwiów: 20 godz.

Liczba godzin łącznie: 120

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KRYTERIA OCENIANIA:

Student jest oceniany na podstawie uczestnictwa w zajęciach, które są skoncentrowane na studiowaniu problemów z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.), poprzez krytyczne zapoznawanie odpowiedniej literatury przedmiotu i ćwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę dostateczną Student

- zna wybrane terminy poetologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- potrafi zreferować wybrane artykuły poetologiczne;

- zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej w ograniczonym stopniu.

Na ocenę dobrą Student

- potrafi zdefiniować podstawowe terminy poetologiczne z zakresu tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- dobrze referuje artykuły poetologiczne;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Na ocenę bardzo dobrą Student

- bardzo dobrze definiuje terminy poetologiczne tematologii i kompozycji dz. lit. (I sem.) oraz genologii (II sem.);

- bardzo dobrze i ze zrozumieniem referuje literaturę przedmiotu;

- zdobytą wiedzę potrafi dobrze wykorzystać w praktyce analityczno-interpretacyjnej.

Ocenę niedostateczną uzyskuje Student, który nie opanował efektów kształcenia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (w I semestrze w trybie online - MS Teams, dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze), pozytywna ocena z kolokwium końcowego (koniec każdego semestru) i terminowe oraz rzetelne przygotowywanie bieżących prac domowych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)