Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient epistolography in theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-AncEpist
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient epistolography in theory and practice
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9233fe7a8d64928810215e52fb0aebc%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d157086b-7016-44a1-bd98-8705463e9ae5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture familiarises the student with the basic information on an important part of a culture: communication by correspondence. The seminar's topic is focused on the beginnings of correspondence in important cultural centres of the Mediterranean civilization.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. The problem of classification of epistolary writings and literature. Letter of epistles? What does ancient epistolography mean? The main structure of the letter.

2. Epistolography in the light of communication theory. Role of letters in ancient society.

3. Ways of writing and delivering letters in the past. Examples of preserved artefacts. What do the letters tell us about people and life in ancient time?

4. Practice of correspondence in ancient Near East. Analysis of selected examples from Babylon and Egypt.

5. An overview of ancient Hebrew and Aramaic epistolography.

6. Development of epistolography theory. Types of the letters. The particular structure of the letters. Epistolary formulas.

7. Epistolary theory and rhetoric. Letter writing in the Schools.

8. Greek and Roman letters.

9. Letter as the literary genre. Epistolary narratives in Ancient literature.

10. Editing of the letters in Antiquity.

11. Early Christianity letter writing in the framework of Ancient epistolography.

Literatura: (tylko po angielsku)

Recommended: Stanley K. Stowers, Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, The Westminster Press: Philadelphia 1989.

J.B. Pritchard, ed. The Ancient Near East, vol. 1, An Anthology of Texts and Pictures, Princeton University Press 1958.

D. Pardee, Catalogue of Hebrew Letters: Seventh Century B.C. to Second Century A.D., SBLSP (1976) 75-77.

J.A. Fitzmyer, Some Notes on Aramaic Epistolography, JBL 93/2 (1973) 201-225.

C. Poster, L. Mitchel, eds., Letter-Writing Manuals and Instruction from Antiquity to the Present, Columbia Press: 2007.

A. L. Malherbe, Ancient Epistolary Theorists, Scholars Press: Atlanta 1988.

R. Morello, A.D. Morrison, eds., Ancient Letters. Classical and Late Antique Epistolography, Oxford University Press: New York 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

After the course, the student should be able:

a) to define basic concepts of ancient epistolography

b) to explain the impact of the ancient epistolary practice and theory on contemporary language and communicative form.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The final test on the MSForms platform.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)