Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Citta italiane: storia, lingua,cultura (poziom A2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Cittaitaliane
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Citta italiane: storia, lingua,cultura (poziom A2)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

F1_W07;

F1_W20


Umiejętności:

F1_U05

F1_U14


Kompetencje:

F1_K05

Skrócony opis:

Prezentacja najważniejszych miast włoskich, takich jak Turyn, Mediolan, Wenecja, Rzym, Florencja, Bologna, Neapol, Palermo oraz ich historii i kultury.

Pełny opis:

Miasta włoskie, bardziej niż regiony, przedstawiają wieloaspektowa rzeczywistość i niewyczerpaną kuźnię starych i nowych tożsamości. Opierając się na oryginalnej historii i charakterystycznej kulturze najważniejszych ośrodków miejskich Włoch - Turynu, Mediolanu, Wenecji, Florencji, Rzymu, Neapolu, Palermo - kurs ma na celu przedstawienie zróżnicowanej roli miast w kształtowaniu się kulturowej i językowej tożsamości Włoch.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- C. Medaglia, F. Medaglia, Spazio civiltà. Livello A2-B1, Loescher Editore, Milano 2013;

- R. Capek-Habekovic ́, Sandra Palaich, Parola a te! Heinle, Cengage Learning, Boston 2009;

- P. trojone, Città italiane, storie di lingue e culture, Carocci Editore, 2014;

- P. Lorenzi, L. Chomel, Italia: Civiltà e Cultura, University Press of America, Lanham 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki) (F1_W07);

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania (F1_W20);

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05);

-potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14);

- jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności (F1_K05).

OPIS ECTS: 3 punkty (75 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie się do kolokwiów: 20 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie trwania zajęć student powinien podejść do napisania 2 kolokwiów (zaliczenie od 60%) i przedstawić jedną prezentację. Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Zaliczenie nieobecności w formie ustnej odpowiedzi z dodatkowego materiału.

*W trybie nauczania zdalnego obecność jest sprawdzana poprzez logowanie się na platformie Moodle i Cisco WebEx w dniu zajęć.

Ocena końcowa przedmiotu jest sumą składającą się z wyników kolokwiów i prezentacji.

Na ocenę dostateczną, student:

- na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki) (F1_W07);

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania (F1_W20);

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05);

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14);

- ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności (F1_K05).

Na ocenę dobrą, student:

- na poziomie średnio zaawansowanym posiada uporządkowaną wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki) (F1_W07);

- posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania (F1_W20);

- potrafi dobrze wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05);

- potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14);

- jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności (F1_K05).

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- posiada uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę o kulturze badanego obszaru, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki) (F1_W07);

- posiada szeroką wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania (F1_W20);

- potrafi bardzo dobrze wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (F1_U05);

- umiejętnie posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (F1_U14);

- jest głęboko świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego studiowanej specjalności (F1_K05).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)