Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ContItalCult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Italian Culture - Museums, Art and Fashion
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae2097d9da584ccaa2d3efa82f8679cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=261bcbda-e21f-4785-836f-5fa1e1d953e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W01

H1A_W10

H1A_U01

Skrócony opis:

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody.

ZAJĘCIA W TRYBIE SYNCHRONICZNYM NA PLATFORMIE MS TEAMS

LINK DO ZESPOŁU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae2097d9da584ccaa2d3efa82f8679cb%40thread.tacv2/conversations?groupId=261bcbda-e21f-4785-836f-5fa1e1d953e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Kurs prezentuje wybrane zagadnienia związane ze współczesną kulturą włoską w kontekście problematyki muzealnictwa, sztuki i mody. Wstęp określa genezę zjawisk związanych z pojawieniem się awangardy oraz definiuje rozwój nowych ośrodków sztuki. Na tle rozwoju sztuki klasycznej ukazane są zmiany w postrzeganiu sztuki nowoczesnej. Rozważaniom towarzyszy przegląd nowych centrów - Mediolanu oraz Turynu. Konwersatorium przybliża również zmiany kulturowe w najważniejszych ośrodkach włoskich - Wenecji, Rzymie i Florencji, przystosowujące je do potrzeb współczesnej sztuki i wystawiennictwa. Omówieni są najważniejsi twórcy sztuki oraz mody działający we Włoszech. Kurs zamyka przegląd najważniejszych nowoczesnych ośrodków muzealnych, ich strategie wystawiennicze oraz sposoby zainteresowania zwiedzających kulturą współczesną.

Literatura:

Raul A. Barreneche, New Museums, New York 2005.

Bettina Messias Carbonell [ed.], Museum studies: an anthology of contexts, Malden 2006.

Jonathan Harris, Globalization and contemporary art, Malden 2011.

Terry Smith, Contemporary art: world currents, London 2011.

Chris van Uffelen, Contemporary museums: architecture, history, collection, Salenstein 2011.

Claire Wilcox, Valerie Mendes, Modern fashion in detail, London 2002.

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W01 student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

H1A_W10 student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

H1A_U01 student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

6.00 ECTS

30 h - udział w zajęciach

60 h - przygotowanie do zajęć

30 h - czytanie lektur

60 h - przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Udział w dyskusjach.

Zaliczenie w formie prezentacji przez MOODLE

Maksymalnie 2 nieobecności.

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki, potrafi rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna najważniejsze zabytki i muzea potrafi je umiejscowić historycznie.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące kultury, historii i sztuki, potrafi z nielicznymi błędami rozpoznać i nazwać projektantów i domy mody oraz twórców designu na podstawie materiału wizualnego. Zna większość zabytków i muzeów i potrafi je z nielicznymi błędami umiejscowić historycznie.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kultury, historii i sztuki, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów, domów mody oraz muzeów na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu kultury, historii i sztuki, brakuje mu podstaw by określić projektantów i domy mody oraz muzeana podstawie materiału wizualnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)