Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cultura polacca per l'Italia. L'immagine e il bello nella comunicazione interculturale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-CultPolItal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cultura polacca per l'Italia. L'immagine e il bello nella comunicazione interculturale
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_1-W04

FW1_W11


FW1_U06


FW1_K04

Skrócony opis:

Il seminario è dedicato alla presentazione a studenti italiani e stranieri e studenti di filologia italiana di momenti cruciali della cultura polacca colti dalla prospettiva mondiale. Si svolgerà sul piano estetico dove la comunicazione tra le culture avviene nel modo più intenso e si riferirà ai concetti dell’immagine e del bello elaborati negli ultimi decenni. Si baserà sulle edizioni italiane di capolavori delle scienze umanistiche polacche pubblicate nella collana Biblioteca di Cultura Polacca come Cultura e vita di Stanisław Brzozowski, Intorno al bello di Władysław Stróżewski e Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell’arte e dell’iconologia di Jan Białostocki (Edizioni Mimesis, Milano). Tratterà problemi della comunicazione interculturale (concentrati intorno alle relazioni italo-polacche), della traduzione linguistica e culturale nonché della collaborazione tra le istituzioni culturali polacche e quelle italiane.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest prezentacji kluczowych problemów kultury polskiej we Włoszech. Prowadzone będzie na płaszczyźnie estetycznej, gdzie komunikacja międzykulturowa zachodzi w sposób najintensywniejszy i w odniesieniu do pojęć obrazu i piękna wypracowanych w ostatnich latach. Opiera się o wydania włoskie wybitnych dzieł humanistyki polskiej takich jak Wokół piękna Władysława Stróżewskiego i Jeździec polski historyka sztuki Jana Białostockiego, opublikowanych w serii Biblioteka Kultury Polskiej

Literatura:

Literatura

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Stanisław Brzozowski, Cultura e vita, a cura di Anna Czajka e Gerardo Cunico, Mimesis, Milano 2016.

Władysław Stróżewski, Intorno al bello, a cura di Anna Czajka e Gerardo Cunico, Mimesis, Milano 2017.

Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell’arte e di iconologia, a cura di A. Czajka, trad. M. Bacigalupo, „Biblioteca di Cultura Polacca”, Mimesis, Milano 2015.

A. Czajka, O potrzebie studiów włoskich, Polska i Włochy w dialogu kultur / La Polonia e Italia nel dialogo tra le culture, Warszawa 2017.

A. Czajka, La comunicazione estetica tra le diversità culturali, w Logiche dell’alterità, red. Alberto Pirni, ETS, Pisa 2008, str. 125-136.

Cent'anni di filosofia e cultura polacca in Italia, a cura di A. Czajka, G. Cunico e E. Colagrossi, Milano 2020.

A. Czajka, “VIENE ORMAI IL TEMPO IN CUI LE QUESTIONI DELLA CULTURA SARANNO LE PIÙ IMPORTANTI”. La “Biblioteca di Cultura Polacca” come progetto di traduzione interculturale e avviamento all’esperimento di un pensiero interculturale, ivi, 7-23.

http://mimesisedizioni.it/libri/antropologia-intercultura/biblioteca-di-cultura

http://filosofia.dafist.unige.it/?page_id=1191

Metody i kryteria oceniania:

e-learning:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16841123cc5645e2b5daab746701a7ac%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2764cb53-1fe8-4298-bbe0-7ef643266a3d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

moodle:https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15239

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)