Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Literature for Children and Youth Part 2

General data

Course ID: WH-KON-LitDzieci-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Literature for Children and Youth Part 2
Name in Polish: Literatura dla dzieci i młodzieży cz. II
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FP1_W03

FP1_W04

FP1_W08

FP1_W19

FP1_U01

FP1_U03

FP1_U04

FP1_U07

FP1_K01


Short description:

Course Level: Basic

Objectives of the course: the student knows and understands the main issues relating to children's literature. Knows how to use children's literature for teaching, educational and therapeutic purposes.

Entrance requirements: basic knowledge of the history of Polish and general literature.

Full description:

Course contents:

Origin of children's literature - historical overview; most important writers of literature for children;

"Literature for children" or "Childlish literature” - arguments about the definition, the opinions of scholars (an outline of the problems);

The history of the child and childishness in European society - as a background for the development of literature for the period.

Pedagogical attitudes in different epochs, the main thinkers, more important educators of the century and their influence on the

literature for children (selected topics); the child as a literary theme (historical overview) - An analysis of selected texts from the Polish

and world literature;

The importance of diaries and memoirs;

Fairy tale in culture, literature, and education: the cultural importance of fairy stories, fairy tale symbolism, archetypes. Fairy tale over

the centuries - the transformation of genres of fairy tales (the earliest known fairy tales, fairy tale of the Italian Renaissance, French

stories about fairy godmothers and witches of the seventeenth century; the German fairy tale of the nineteenth century; the activities of

the Brothers Grimm; the Biedermeier fairy tale of J. Ch. Andersen, a fairy tale in England of the Victorian age) - discussion and

analysis of selected texts; Fairy tale in psychology and its therapeutic possibilities - Psychoanalytic concepts of a fairy tale by B. Bettelheim.

Fairy tale teraphy - didactics propositions.

Prose for children: the transformation of genres; the most common genres and types in the nineteenth and twentieth centuries and

their transformation: a novel for girls, a fantastic novel, travel and adventure novel, novel of manners, psychological novel, historical

novel, and others. (analysis of specific examples);

Some specific methods and techniques of animation of children's reading; issue of literary initiation; issues on "canon of reading list" -

selection of texts appropriate to the age of the child;

Bibliography:

Literatura przedmiotu (wybrane pozycje):

1.Z.Adamczykowa, Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

2.Animacja czytelnictwa dziecięcego, red. J. Papuzińska i in., Płock 2004;

3.Antologia poezji dziecięcej, wstęp i oprac. Jerzy Cieślikowski, wyd. III, Wrocław 1991;

4.Ph. Aries, Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995;

5.A.Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

6.A.Baluch, Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

7.B.Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

8.J.Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1987;

9.I.Borecka, Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych 2001;

10.J.Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975;

11.J.Cieślikowski, Literatura osobna, Warszawa 1985;

12.J.Dunin, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci: z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Wrocław 1991;

13.Dzieciństwo i sacrum, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1 Warszawa 1998, t. 2 Warszawa 2000;

14.P.Hazard, Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

15.M.Jonca, Enfants terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wrocław 2005;

16.M.Jonca, Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wrocław 1994;

17.I.Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1983;

18.A.Kubale, Dziecko romantyczne: szkice o literaturze, Wrocław 1984;

19.K.Kuliczkowska, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Warszawa 1983;

20.G.Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Warszawa 2006;

21.G.Leszczyński, Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

22.G.Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo - obiegi - konteksty, Warszawa 2003;

23.G.Leszczyński, Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

24.J.Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

25.J.Ługowska, Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

26.A.Nikliborc, Od baśni do prawdy: szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981;

27.J.Papuzińska, Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

28.J.Papuzińska, Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1989;

29.Poezja dla dzieci - antologia form i tematów, oprac. R. Waksmund, Wrocław 1987;

30.Przeboje edukacji polonistycznej, red. D.Michułka, Wrocław 2001;

31.G.Skotnicka, Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i młodzieży, Gdańsk 1974;

32.Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

33.Sto lat baśni polskiej, pod red. G. Leszczyńskiego, Warszawa 1995;

34.R.Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy – gatunki – konteksty), Wrocław 2000;

35.V.Wróblewska, Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

36.A.Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980;

37.B.Żurakowski, W świecie poezji dla dzieci, Warszawa 1981;

Literatura podmiotu (niżej - wybrane pozycje; konkretne teksty ustalane na zajęciach z uczestnikami konwersatorium):

1.E.T.A. Hoffman, Dziadek do orzechów;

2.J.Barrie, Piotruś Pan;

3.P.Travers, Mary Poppins;

4.M.Krüger, Karolcia;

5.C.S. Lewis, Lew, czarownica i stara szafa;

6.D.Terakowska, Córka czarownic;

7.L.Alcott, Małe kobietki;

8.J.Gaarder, Świat Zofii;

9.M.Twain, Przygody Tomka Sawyera;

10.A.Domańska, Historia żółtej ciżemki;

11.M.Bond, seria o Misiu Paddingtonie;

12.A. Lindgren Dzieci z Bullerbyn;

13.Sempe, Gościnny, Mikołajek i inne chłopaki (i inne książki z tej serii);

14.Ch. Dickens, David Copperfield;

15.Gaiman, Koralina;

16.Dahl, Matylda;

17.Green, Szukając Alaski;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student nazywa i definiuje główne zagadnienia dotyczące literatury dziecięcej. Umie wymienić i scharakteryzować twórców literatury dziecięcej i ich najważniejsze dzieła. Nazywa i rozpoznaje główne nurty obecne w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Student umiejętnie posługuje się terminami z zakresu poetyki i historii literatury przy analizie utworów dziecięcych i młodzieżowych. Potrafi rozpoznać motywy i porównywać dzieła należące do jednego nurtu. Potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę we własny warsztat przyszłego polonisty.

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii wartościujących. Ma świadomość różnorodności literatury dziecięcej i jej wpływu na proces wychowawczy. Student będzie zorientowany na dalsze samodzielne badania literatury dla dzieci i młodzieży.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą student wymienia i zna najważniejsze dzieła z literatury dla dzieci i młodzieży; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy tej literatury. Student sprawnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych kwestii i problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem tzw. „literatury czwartej” na przestrzeni dziejów. Student będzie sprawnie dokonywał historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla tego typu literatury.

Na ocenę dobrą student wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla literatury dziecięcej; rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy tej literatury. Student formułuje opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dobrze posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla tej literatury.

Na ocenę dostateczną student wymienia i prezentuje większość dzieł charakterystycznych dla literatury dziecięcej; w stopniu dostatecznym rozpoznaje i rozróżnia główne nurty i prądy tej literatury. Student formułuje podstawowe opinie o literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje elementarnej analizy tekstów z uwzględnieniem określonych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami ważnymi dla epoki.

Ocena ciągła.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)