Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Onomastics - the Meaning of Names

General data

Course ID: WH-KON-Onomast
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Onomastics - the Meaning of Names
Name in Polish: Onomastyczne; Co znaczą nazwiska?
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Problematyka związana z genezą nazwisk łączy się z szeroko pojętą kulturą narodu. Dzięki starannie opracowanym słownikom onomastycznym możliwe jest ustalenie i doprecyzowanie etymologii danego antroponimu. Konwersatorium, dzięki swej formie, pozwala na wprowadzenie podstawowej terminologii onomastycznej, a następnie na analizę semantyczną i słowotwórczą podstaw leksykalnych nazwisk.

Full description: (in Polish)

1. Nazwisko jako element języka.

2. Pierwsze nazwy własne.

3. Nazwy osobowe.

4. Nazwisko jako późne zjawisko historyczne.

5. Przykładowe etymologie poszczególnych nazwisk (praca ze słownikiem Kazimierza Rymuta).

6. Kontynuacja pracy ze Słownikiem nazwisk Polaków.

7. Nazwisko jako element prawa.

8. Nazwiska genetycznie polskie wywodzące się z wyrazów pospolitych.

9. Imiona jako podstawy nazwisk.

10. Miejscowe nazwy geograficzne jako źródła nazwisk.

11. Cechy gwarowe w nazwiskach.

12. Budowa i pisownia nazwisk.

13. Nazwiska obcego pochodzenia.

14. Onomastyka literacka.

15. Powtórzenie materiału.

Bibliography: (in Polish)

1. Bystroń J. S., 1993, Nazwiska polskie, Warszawa.

2. Polskie nazwy własne, Encyklopedia, 2005, pod red. Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Kraków.

3. Nazwy własne a kultura. Polska i inne kraje słowiańskie, 2003, red. nauk. Zofia Kaleta, Prace Slawistyczne, t. 115, Warszawa.

4. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, 2003, pod. red. Romy Łobodzińskiej, Wrocław.

5. Rymut K., 1999-2001, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1-2, Kraków.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1_W05

Student zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

FP1_U11

Student stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

FP1_K05

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Nazwisko jako element języka, prawa, jako późne zjawisko historyczne wpisuje się w ten chroniony i ważny obszar.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

konsultacje 10

przygotowanie do kolokwium 25

suma 85/30 ~3

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Nazwisko jako element języka, prawa, jako późne zjawisko historyczne wpisuje się w ten chroniony i ważny obszar.

Ponadto:

Metody oceny:

Ćwiczenia praktyczne na zajęciach.

Zaliczenie semestru:

Kolokwium pisemne:

- interpretacja przykładów nazwisk - przeprowadzenie prawidłowej analizy budowy słowotwórczej,

- określenie nazwisk z zastosowaniem poznanej taksonomii;

- interpretacja etymologiczna (podanie prawdopodobnych przyczyn, jakie doprowadziły do takiej postaci).

Metoda oceny – 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź.

Warunek zaliczenia – uzyskanie min 55% prawidłowych odpowiedzi

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)