Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski C1/C2 dla cudzoziemców semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-POL-C1/C2-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski C1/C2 dla cudzoziemców semestr II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Wszystkie przedmioty językowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego na poziomie B2/C1

Pełny opis:

Student, rozpoczynający naukę j. polskiego na poziomie C1, powinien mieć opanowany materiał z zakresu gramatyki, leksyki oraz składni z poziomów niższych (A1, A2, B1, B2). Po zaliczeniu dwóch semestrów student uzyskuje poziom zaawansowanym (C1/C2).

Zakres tematyczny, uwzględniający potrzeby (językowe, gramatyczne, leksykalne, socjokulturowe) studenta na poziomie C1, C2:

1. Człowiek (uczucia, emocje, upodobania)

2. Rodzina (relacje rodzinne, konflikty międzypokoleniowe)

3. Życie prywatne (życie towarzyskie)

4. Czas wolny (hobby, angażowanie się w życie kulturalne)

5. Sport (dyscypliny sportowe, imprezy sportowe, kontuzje, doping, sporty ekstremalne)

6. Mieszkanie (wynajmowanie pokoju, mieszkania, awarie, drobne naprawy, rynek mieszkaniowy)

7. Podróże (atrakcje turystyczne, wycieczki)

8. Edukacja (system edukacji w Polsce, środowisko uniwersyteckie, historyczne aspekty edukacji)

9. Praca (poszukiwanie pracy, tendencje na polskim rynku pracy, nowoczesna organizacja miejsca pracy, nowoczesny sprzęt)

10. Żywienie (lokale gastronomiczne, przygotowanie potraw)

11. Zdrowie (zdrowy styl życia, system opieki zdrowotnej w Polsce, choroby, epidemie, pandemie XXI wieku, ubezpieczenia)

12. Środowisko naturalne (problemy ekologiczne, klęski żywiołowe)

13. Kultura (wybitni Polacy w dziedzinie literatury, sztuki, nauki, muzyki itp.)

14. Aktualne wydarzenia z Europy i świata.

Na podst.: Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, red. I. Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turek, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu poziomów C1 oraz C2 student biegle posługuje się językiem polskim, potrafi wypowiedzieć się zarówno na tematy ogólne, jak i specjalistyczne, swobodnie włada zwrotami idiomatycznymi o różnej tematyce. Uczący się nabywa kompetencji językowych, umożliwiających płynne przedstawienie samodzielnie opracowanego materiału w formie ustnej oraz pisemnej. Student potrafi wprowadzać do swojej wypowiedzi aluzje, odsyłające do zagadnień polskiej historii, kultury, literatury itp.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu każdego semestru student przystępuje do napisania testu końcowego.

Kryteria oceny testu końcowego (część pisemna):

90-100% = 5,0

80-90% = 4,5

75-79% = 4,0

71-74% = 3,5

60-70% = 3,0

poniżej 60% - nie żal.

Ocena końcowa = średnia ocen ze wszystkich zadań (ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, krótkich i długich form pisemnych), które są regularnie zamieszczane przez prowadzącego na platformie Moodle + test końcowy (część ustna, część pisemna) + brak nieusprawiedliwionych nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)