Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-Aksjo-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01

KU1_W03

KU1_W08

KU1_U01

KU1_U04

KU1_U11

KU1_K03


Skrócony opis:

Problematyka odnosząca się do wartości i wartościowania w przestrzeni naukowej (aksjologia jako dyscyplina), językowej, społecznej, psychologicznej, kulturowej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza aksjologii jako dyscypliny naukowej (pojęcie wartości).

2. Problem istnienia i poznawania wartości (typologia, podział).

3. Wybrane obiektywistyczne koncepcje wartości (Scheler, Ingarden, Elzenberg).

4. Wartości i wartościowanie w języku i tekście.

5. Semantyka międzykulturowa.

6. Funkcjonowanie wartości w przestrzeni społecznej (wybrane zagadnienia, np.: prawda - kłamstwo - manipulacja; wolność - konieczność - powinność; tolerancja).

7. Problem piękna. Arcydzieło. Przeżycie estetyczne. Wartość estetyczna.

8. Wartości a kultura popularna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, Lublin 2002.

3. R. Ingarden, Dzieło sztuki i jego wartość (w: tegoż, Studia z estetyki, t. III).

4. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

5. A. Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa 2010.

6. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

7. A. Wierzbicka, Język - Umysł - Kultura, Warszawa 1999.

8. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

9. W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978.

10. J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 7-23.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 - Student ma uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk o specyfice przedmiotu badań kulturoznawczych.

KU1_W03 - Student zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa.

KU1_W08 - Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych.

KU1_U01 - Student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

KU1_U04 - Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KU1_U11 - Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

KU1_K03 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: obserwacja i ocena aktywności studenta, referat, zaliczenie w formie pisemnej.

Kryteria oceniania:

K_W03

na ocenę 5 student zna i stosuje terminologię z dziedziny aksjologii zaprezentowaną na zajęciach; zna terminy i pojęcia filozoficzne, z dziedziny estetyki, historii, historii sztuki, komunikacji międzykulturowej;

na ocenę 4 student zna większość terminów z dziedziny aksjologii zaprezentowanych na zajęciach, także podstawowe pojęcia filozoficzne, z dziedziny estetyki, historii, historii sztuki, komunikacji międzykulturowej;

na ocenę 3 student zna niektóre terminy z dziedziny aksjologii filozofii, historii, historii sztuki i komunikacji międzykulturowej;

na ocenę 2 student nie zna podstawowej terminologii z obszaru nauk humanistycznych zaprezentowanej na zajęciach.

KU1_U11

na 5 - student bardzo dobrze konstruuje merytoryczne argumenty i wykorzystuje sprawnie poglądy innych autorów w sporach i dyskusjach problemowych. Potrafi bardzo dobrze formułować trafne wnioski.

na ocenę 4 - student w większości wypowiedzi wykazuje się umiejętnością merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów i poprawnym formułowaniem wniosków;

na ocenę 3 - student nie zawsze potrafi merytorycznie argumentować, rzadko wykorzystuje poglądy innych autorów, czasami ma kłopoty z formułowaniem trafnych wniosków;

na ocenę 2 - student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, nie potrafi przywołać poglądów innych autorów, nie radzi sobie z formułowaniem wniosków.

Na ocenę końcową składają się :

aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach;

obecność (dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia);

pozytywny wynik pisemnego zaliczenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)