Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Language Communication

General data

Course ID: WH-KU-I-1-WstKomJez
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Language Communication
Name in Polish: Wstęp do komunikacji językowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

linguistics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie ma wymagań wstepnych.

Full description: (in Polish)

Język naturalny to fenomen stanowiący bazę komunikacji i kultury. W trakcie wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami semiotycznymi i podstawowymi zagadnieniami opisu języka; zachęcani są do refleksji nad istotą języka naturalnego oraz jego rolą w życiu człowieka i całych społeczności; przyglądają się mechanizmom tkwiącym u podłoża aktu komunikacji. Kurs podzielony jest na osiem głównych tematów odpowiadających poszczególnym elementom aktu komunikacyjnego wyróżnionym przez Romana Jakobsona.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

1. jest świadom roli języka w komunikacji i kulturze;

2. posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu semiotyki;

3. opisuje rolę poszczególnych podsystemów języka w tworzeniu wypowiedzi;

4. analizuje wpływ (pozajęzykowych) elementów kompetencji komunikacyjnej na kształt wypowiedzi;

5. wymienia i identyfikuje elementy struktury wypowiedzi;

6. rozróżnia klasy wyrażeń ze względu na ich funkcję w wypowiedzi;

7. objaśnia mechanizm powstawania interpretacji wtórnych na gruncie współczesnych teorii wypowiedzi oraz kulturową rolę mowy figuratywnej (metafor i metonimii);

8. dostrzega pozainformacyjną rolę wypowiedzi;

9. wylicza elementy objęte tabu językowym oraz środki związane z grzecznością językową; zna zasady etycznej komunikacji i przestrzega dobrych obyczajów w rozmowie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, kończy się egzaminem ustnym.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Wskazuje własne przykłady poszczególnych zjawisk językowych. Trafnie interpretuje i objaśnia poszczególne fakty komunikacyjne. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Przywołuje omawiane na wykładzie przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Zna i stosuje zasady etyczne w komunikacji.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie prezentuje aparaturę pojęciową z zakresu teorii komunikacji. Z trudem znajduje przykłady ilustrujące poszczególne aspekty komunikacji językowej. Nie w pełni stosuje się do zasad grzeczności językowej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Group instructors: Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS

Lektury do zajęć 30 h -1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Joanna Zaucha
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30 h - 1 ECTS

Lektury do zajęć 30 h -1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 h - 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)