Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Philosophical Concepts of Culture Part 1

General data

Course ID: WH-KU-II-1-FiloKonKu
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Philosophical Concepts of Culture Part 1
Name in Polish: Filozoficzne koncepcje kultury cz.I
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

KU2_W01

KU2_W02

KU2_W03

KU2_W09


KU2_U05

KU2_U05

KU2_U06

KU2_U11

KU2_U15

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description:
Full description: (in Polish)

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle odmiennej antropologii, postrzegającej człowieka jako byt "doposażony", kultura jawi się jako zbiór form twórczego odnoszenia się człowieka do świata: poprzez język, mit, sztukę, religię, historię, naukę, technikę i prawo, etc.

Bibliography:
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student uczestniczący w konwersatorium rozumie zależność między koncepcjami antropologicznymi a teoriami kultury: między koncepcją "ubogiego" człowieczeństwa i koncepcją kultury jako rekompensaty oraz koncepcją "bogatego" człowieczeństwa i koncepcją kultury jako działalności symbolicznej.

Potrafi scharakteryzować podstawowe formy ekspresji symbolicznej, takie jak język, mit, sztuka i religia. Zna i potrafi analizować klasyczne teksty z dziedziny filozofii kultury.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Praca na zajęciach ma charakter wykładu konwersatoryjnego (wykładu połączonego z aktywnością samych słuchaczy). Niekiedy będziemy korzystać z metody referatów oraz z analizy tekstów.

Zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej (ośmiostronicowego eseju na referującej jedną z omawianych lektur.

Na ocenę dostateczną: zreferowanie jednej lektury.

Na ocenę dobrą i bardzo dobrą: wskazanie na zależności referowanej koncepcji z pozostałymi koncepcjami omawianymi na zajęciach.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Full description: (in Polish)

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje sobie biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle antropologii postrzegającej człowieka jako byt przekraczający naturę rozumnością lub zdolnością symbolizacji, kultura jawi się jako zbiór form rozumnego lub twórczego odnoszenia się człowieka do świata. Odniesienie to wyraża się w języku, micie, sztuce, religii, historii, nauce, technice, prawie, etc.

Bibliography: (in Polish)

LEKTURY PODSTAWOWE:

1/ Platon, Protagoras (309-328- Mit Prometeusza), tłum. L. Regner, Warszawa 1995.

2/.F.Th. Vischer, Symbol, Stan Rzeczy, 8 (2015), s.17-34.

3/ E. Cassirer, Esej o człowieku, tłum. A. Staniewska, Warszawa 1977, s. 77-158.

4/ G. Vico, Nauka nowa, tłum. J. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 154-245.

5/ H. Usener, Keraunos. Przyczynek do historii pewnego wyobrażenia religijnego, Załącznik kulturoznawczy 7 (2020), s. 619-670.

6/. H. Blumenberg, Wtargnięcie nazwy w bezimienny chaos, [w:] Praca nad mitem, Warszawa 2009, s. 32-56.

7/ G. Frazer, Magia sympatyczna, [w:] Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, 1962, s. 42- 89.

8/ A. Warburg, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, tłum. P. Sosnowska, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2-3 (293-294) 2011, s. 41-54.

9/ S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998,

10/ R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.241-375.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h


3 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Full description: (in Polish)

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje sobie biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle antropologii postrzegającej człowieka jako byt przekraczający naturę rozumnością lub zdolnością symbolizacji, kultura jawi się jako zbiór form rozumnego lub twórczego odnoszenia się człowieka do świata. Odniesienie to wyraża się w języku, micie, sztuce, religii, historii, nauce, technice, prawie, etc.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h


3 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:
Full description:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)