Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-MetBadKuC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań kulturoznawczych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W01

KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiot stanowi uzupełnienie wykładu Metodologia badań kulturoznawczych o aspekt praktyczny związany z najbardziej popularnymi i przydatnymi w działalności badacza kultury metodami badawczymi, takimi jak techniki przeprowadzania wywiadów, tworzenie notatek terenowych w ramach obserwacji uczestniczącej, przygotowywanie ankiet, analiza i interpretacja wyników, interpretacja materiałów wizualnych czy krytyczna analiza dyskursu.

W czasie spotkań prezentowane i omawiane będą wykonane przez studentów zadania związane z zastosowaniem poszczególnych metod badawczych w praktyce. Będziemy również dyskutowali, bazując na doświadczeniach uzyskanych podczas wykonywanych zadań, nad mocnymi i słabymi stronami zastosowania danej metody przy określonej problematyce badawczej, a także nad teoretycznymi, praktycznymi i etycznymi aspektami procesu badawczego. Podstawowym celem jest wyrobienie w studentach samoświadomości metodologicznej i przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badania ilościowego i jakościowego w ramach własnej praktyki naukowej (pod kątem zbierania materiału do rozprawy magisterskiej lub pracy w agencjach czy instytucjach badawczych).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

KU2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa

Metody i kryteria oceniania:

- Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu (KU2_W01)

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U01 Zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dobrą: student dobrze zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą kulturoznawstwu

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze

KU2_U03 Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dobrą: student dobrze potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

• na ocenę dostateczną: student dostatecznie potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia:

udział w zajęciach : 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Jewdokimow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia:

udział w zajęciach : 30 godz.


samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.


Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)