Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MA Seminar

General data

Course ID: WH-KU-II-2-SemMgr-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MA Seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

KU2_W01

KU2_W02

KU2_W05

KU2_W08

KU2_W09

KU2_W018


KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03

KU2_U04

KU2_U05


KU2_K06

KU2_K07

KU2_K02

KU2_K08


Preliminary Requirements:

(in Polish) Ukończone studia licencjackie

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył I rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Umożliwia studentom udział w badaniach.

Treści merytoryczne:

Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy magisterskiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

4. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przygotowanie pracy magisterskiej opartej na wszechstronnej i pogłębionej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa z charakterystyczną dlań inter- i wielo-dyscyplinarnością na podstawie umiejętności nabytych w czasie studiów w poczuciu odpowiedzialności za społeczne znaczenie pracy kulturoznawcy.

Efekty uczenia się:

-student zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu i naukom o kulturze oraz

pokrewnym dyscyplinom humanistycznym i

społecznym. Rozumie znaczenie logicznego,

rzetelnego i opartego na standardach etycznych

zorganizowania i przeprowadzenia procesu

-student zna główne trendy rozwojowe współczesnego

kulturoznawstwa i nauk o kulturze wraz z

kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich

gruncie; rozumie ich znaczenie jako wyrazu rosnącej

samoświadomości dyscypliny, a także odpowiedzi na

wyzwania współczesnego świata

-student potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać

informacje z różnorodnych źródeł zastanych i

wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich

oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście

w zakresie odpowiadającym postępowaniu

badawczemu w obszarze kulturoznawstwa i nauk o

kulturze.

-student potrafi odpowiednio dobrać metody, a także

samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i

zastosować je w celu rozwiązania złożonych i

nietypowych problemów poznawczych z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

-student potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz

zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h

Przygotowanie do seminarium - 30h

Konsultacje - 30h

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie seminarium:

Zaliczenie seminarium (można uzyskać zaliczenie lub niezaliczenie) we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium). Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Czajka-Cunico, Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w seminarium - 30h

Badania włąsne - 30 h

Pisanie pracy - 30 h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)