Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia i socjologia muzyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-2-AntSoc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i socjologia muzyki współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_W09

KU1_W10

KU1_U10

KU1_U11

KU1_K02

Skrócony opis:

Kurs ma charakter wstępu do debatu wokół muzyki XX wieku. Główne zagadnienia będą dotyczały problemu dwóch tradycji w muzyce, klasyczna oraz popularna, ich współczesne negacje oraz próby ich pogodzenia (m.in.związki muzyki rozrywkowej i poważnej). Poprzez twórczość muzyczną i dzieła krytyczne autorów jak Th. W. Adorno, P. Boulez, J. Cage, B. Eno, F. Zappa i wielu innych analizujemy przejawy komercji w muzyce, wpływ nowych technologii na twórców muzyki poważnej, muzykę elektroniczną i elektroakustyczną, socjologiczną rolę rożnych rodzajów muzyki (m.in. muzyka poważna, jazz, etno, rock) w kulturze współczesnej.

Pełny opis:

1. Th. W. Adorno: przemysł kulturowy i regresja słuchania

Lektura obowiązkowa:

Theodor Adorno, O fetyszyzmie w muzyce i o regresji słuchania, [w:] tegoż, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, PIW, Warszawa 1990, str. 100-130.

2. Dzieło muzyczne w dobie reprodukcji

Lektura obowiązkowa:

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty H. Orłowski (tł.) Poznań 1996.

3. Perspektywy nagrań

Lektury obowiązkowe:

Glenn Gould, Perspektywy nagrań, [w:] Kultura dźwięku, wyb. i red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010.

Brian Eno, Studio jako narzędzie kompozytorskie, [w:] Kultura dźwięku, cit.

4. Sposoby słuchania

Lektury obowiązkowe:

Marshall McLuhan, Przestrzeń wizualna i akustyczna, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Ola Stockfelt, Odpowiednie sposoby słuchania, [w:] Kultura dźwięku, cit.

5. Ambient

Lektury obowiązkowe:

Brian Eno, Ambient, [w:] Kultura dźwięku, cit.

6. Awangardy XX wieku. Szkoła darmsztadzka: K. Stockhausen, L Nono, P. Boulez. John Cage.

http://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1332301,Darmstadt-U-zrodel-muzycznej-awangardy

7. Dzieło otwarte w muzyce. Aleatoryzm

Lektury obowiązkowe:

Umberto Eco, Poetyka dzieła otwartego, [w:] Kultura dźwięku, cit.

John Cage, Kompozycja jako proces, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Christoph Cox, Wizualne dźwięki, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Earle Brown, Przemiany i osiągnięcia estetyki radykalnej, [w:] Kultura dźwięku, cit.

8. Minimalizm

Susan McClary, Rap, minimalizm i struktury czasowe w muzyce końca XX wieku, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Steve Reich, Muzyka jako stopniowy proces, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Kile Gann, Niewdzięczne zadanie zdefiniowania minimalizmu, [w:] Kultura dźwięku, cit.

9. Improwizacja

Ornette Coleman, Change of the century, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Derek Bailey, Swobodna improwizacja, [w:] Kultura dźwięku, cit.

George E. Lewis, Muzyka improwizowana po 1950 roku, [w:] Kultura dźwięku, cit.

10. Muzyka konkretna i elektroniczna

Ben Neill, Przełomowe beaty: rytm i estetyka współczesnej muzyki elektronicznej, [w:] Kultura dźwięku, cit.

Stockhausen kontra "technokraci", [w:] Kultura dźwięku, cit.

Literatura:

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, wybór i redakcja C. Cox i D. Warner, Gdańsk 2010.

T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, Warszawa 1974.

T. W. Adorno, O fetyszyzmie w muzyce i o regresji słuchania, w: Sztuka i sztuki, Warszawa 1990, s. 100-131.

A. Zagajewski, O eksperymentach i concept albumach, czyli wspomnienie o Pink Floyd, Glissando n. 6, wrzesień 2005.

Ł. Mikołajewski, Jak Beatlesi zjedli studio, jak studio zjadło Beatlesów, Glissando n. 6, wrzesień 2005.

E. FUBINI, Th. W. Adorno i dialektyka socjologii muzycznej, w: ID., Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997, s. 429-440.

E. FUBINI, Indeterminacja i negacja języka muzycznego, w: ID., Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997, s. 487-502.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W05

KU1_W09

KU1_W10

KU1_U10

KU1_U11

KU1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie rozmowy na koniec semestru. Sprawdzian (opracowanie pisemne) w połowie semestru.

Student, aby osiągnąć

1) efekt kształcenia n. 1 pn. posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii:

- na ocenę 2 nie posiada uporządkowanej wiedzy ogólnej w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii;

- na ocenę 3 posiada podstawową wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii;

- na ocenę 4 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii;

- na ocenę 5 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii i potrafi samodzielnie zinterpretować różne zjawiska kulturowe w kontekście społeczno-kulturowym.

2) efekt kształcenia 2 pn. posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięć w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

- na ocenę 2 nie posiada podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięć w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych;

- na ocenę 3 posiada dostateczną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięć w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych;

- na ocenę 4 posiada dobrą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięć w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych;

- na ocenę 5 posiada bardzo dobrą wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięć w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych.

3) efekt kształcenia 3 pn. zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- na ocenę 2 nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- na ocenę 3 zna w sposób dostateczny podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- na ocenę 4 zna dobrze podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- na ocenę 5 zna bardzo dobrze podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

4) efekt kształcenia 4 pn. potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

- na ocenę 2 nie potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

- na ocenę 3 potrafi w sposób dostateczny w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

- na ocenę 4 dobrze potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

- na ocenę 5 bardzo dobrze potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

5) efekt kształcenia 5 pn.posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

- na ocenę 2 nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

- na ocenę 3 posiada dostateczne umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

- na ocenę 4 posiada dobre umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

- na ocenę 5 posiada bardzo dobre umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

6) efekt kształcenia 6 pn. zna zasady oraz rozumie potrebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

- na ocenę 2 nie zna zasad oraz nie rozumie potrzeby aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

- na ocenę 3 w sposób dostateczny zna zasady oraz rozumie potrebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

- na ocenę 4 dobrze zna zasady oraz rozumie potrebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

- na ocenę 5 bardzo dobrze zna zasady oraz rozumie potrebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)