Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ikony wyobraźni zbiorowej (obszary literatury i filmu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-2-Ikony
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ikony wyobraźni zbiorowej (obszary literatury i filmu)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU1_W16

KU1_W19


KU1_U8

KU1_U10

KU1_U11


KU1_K01

KU1_K03

KU1_K05

KU1_K09


Skrócony opis:

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuki, kreowaniem przez nią i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Pełny opis:

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuk (zwłaszcza literackiej i filmowej), kreowaniem przez nie i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Konwersatorium daje wgląd w intertekstualną "karierę" co bardziej znamiennych (plastycznych, literackich i filmowych) obrazów, postaci, motywów i wątków, zapoznaje ponadto z ich krytycznymi reinterpretacjami.

Kolejnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z twórczością i biografią wybranych postaci uznanych za ikony (pop)kultury.

Przedmiot naświetla problem popkulturowych nawiązań do twórczości wysokoartystycznej, dostarcza podstaw merytorycznych do dyskusji na temat granic między "prawdziwą sztuką" a kiczem, artystycznym rodowodem niektórych stereotypów, rolą sztuki w życiu jednostki i zbiorowości.

Literatura:

Literatura ulega zmianie lub modyfikacji w każdym roku akademickim. Zob. informacje o zajęciach w danym cyklu przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

KU1_W16 - student posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa;

KU1_U8 - potrafi rozpoznawać nawiązania intertekstualne do ważnych dla świadomości zbiorowej obrazów, wątków, motywów, postaci;

KU1_U10 - potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych;

KU1_U11 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KU1_K01 - ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne;

KU1_K05 - potrafi określić swoją aktywność badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczny i kulturowy.

KU1_K09 - jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystających z różnych form kultury.

Opis ECTS: 3 p.

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć (w tym także projekcje filmów) - 40 h

przygotowanie do kolokwiów - 10 h

konsultacje - 2 h

Razem: ok. 82 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład konwersatoryjny (połączony z bezpośrednią aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązywanie problemów teoretycznych lub praktycznych);

- poszukujące: ćwiczeniowa (oparta na wykorzystaniu filmu, fotografii, tekstów źródłowych), studium przypadku (analiza konkretnych przykładów, ukierunkowana na dokonywanie porównań czy uogólnień), dyskusja (okrągłego stołu, seminaryjna);

- eksponujące: pokaz (demonstrowanie obiektów czy zjawisk przy kierowaniu uwagi obserwujących na istotne cechy).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena formująca obejmuje systematyczne uczęszczanie na konwersatorium, bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, zapowiedziane kolokwia/testy po omówieniu określonych bloków tematycznych.

- ocena końcowa jest wynikiem zdobytych przez studenta ocen cząstkowych (formujących).

Kryteria oceniania:

OCENĘ BARDZO DOBRĄ uzyskuje student, który w pełni opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, potrafi biegle rozpoznawać i samodzielnie wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada duże umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, jasno uświadamia sobie ideowo-światopoglądowe podłoże współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych i potrafi merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, trafnie ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, ma głęboką świadomość znaczenia sztuki dla człowieka i w pełni rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OCENĘ DOBRĄ uzyskuje student, który w zadowalającym stopniu opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, potrafi rozpoznawać i wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada zadowalające umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, ma świadomość ideowo-światopoglądowego podłoża współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych i potrafi merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, trafnie ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, ma świadomość znaczenia sztuki dla człowieka i rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OCENĘ DOSTATECZNĄ uzyskuje student, który nie w pełni opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, z trudem potrafi rozpoznawać i wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada niewielkie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, w sposób fragmentaryczny uświadamia sobie ideowo-światopoglądowe podłoże współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych, potrafi w pewnym stopniu merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, z trudem ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, nie w pełni rozumie znaczenie sztuki dla człowieka i potrzebę świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ uzyskuje student, który nie opanował przewidzianego zakresu wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, nie potrafi rozpoznawać i wskazywać nawiązań intertekstualnych do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, nie posiada zadowalających umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, nie uświadamia sobie ideowo-światopoglądowego podłoża współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych i nie potrafi merytorycznie dyskutować problemów związanych ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, nie jest w stanie trafnie oceniać rangi estetycznej dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, nie rozumie znaczenia sztuki dla człowieka ani potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)