Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-2-InstKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

-KU1_W07 - posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą

-KU1_W08 - ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych

-KU1_W09 - posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniej- szych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych

-KU1_W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

-KU1_W16 -

posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

-KU1_U01-potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

-KU1_U04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa

- KU1_ U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

-KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

-KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne

-KU1_K09 - jest aktywnym i świadomym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form kultury .


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: uzyskanie przez studentów wiedzy o: zarządzaniu, funkcjach zarządzania, procesie decyzyjnym i nowoczesnych metodach zarządzania organizacją; specyfice zarządzania instytucją kultury; analizie mocnych i słabych stron instytucji kultury w Polsce, roli menedżera w instytucji kultury.

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

omówienie najważniejszych definicji, funkcji i cech zarządzania; szkoły i kierunki zarządzania; cel, misja i otoczenie organizacji; rola menedżera w zarządzaniu organizacją; zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie czasem; komunikacja w organizacji; zarządzanie strategiczne; planowanie strategiczne - analiza SWOT, model 5 sił Portera i analiza PEST; tworzenie systemu motywacyjnego; co oznacza nowoczesne zarządzanie organizacją; otoczenie organizacji; zarzadzanie i przywództwo; zarządzanie kryzysowe; analiza wybranych przykładów.

Metody oceny: warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji i pracy pisemnej, przygotowywanych na koniec semestru.

Literatura:

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.

Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.

Stoner J., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.

Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.

Jung B., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1995.

Barker A., Doskonała umiejętność komunikacji, Helion, Gliwice 2004.

Chojnacki W., Banasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji, Adam Marszałek, Toruń 2006.

Dyrda M., Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacją, Medium, Warszawa 2004.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

Laszczak M., Patologie w organizacji, Profesjonalna Szkoła Businessu, Kraków 1999.

Lilley R., Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi, Helion, Gliwice 2004.

Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.

Robbins S, Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.

Walter G., Cookiem W., Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, Gdańsk 2003.

Koźmiński A.K., Zarządzanie od podstaw, WAIP, 2008.

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa, 2005.

Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku, wyzwania, MT Biznes, 2009.

Jung B., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Semper, 1995.

Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, 2002.

Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania, PWN, 2009.

Dobrzański K., Wartecki A., Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury, Poznań 2004.

Iwaszkiewicz M., Menedżer kultury, Centrum Animacji Kultury Ośrodek Badania Rynku, Warszawa-Poznań, 1995.

Jedlewska B., Akademickie kształcenie menedżerów i animatorów kultury w Polsce, Wydawnictwo Verba, Lublin, 2006.

Borowiecki R., System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Kraków 2005.

Zarządzanie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997.

Zarządzanie kulturą, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po skończeniu zajęć student powinien:

-posiadać wiedzę z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania na rynku kultury;

- znać najważniejsze pojęcia, związane z zarządzaniem;

- posiadać umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, w tym analizy SWOT;

- umieć przygotować plan strategiczny instytucji kultury

- mieć świadomość znaczenia uczestnictwa w kulturze i upowszechniania kultury dla rozwoju jednostki oraz kondycji społeczeństwa, zna specyfikę pracy w instytucjach, organizacjach oraz mediach związanych z kulturą, rozumie znaczenie diagnozowania potrzeb odbiorców kultury oraz oceny misji, strategii i jakości usług kulturalnych

- znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa oraz prawo autorskie i prawa pokrewne)

- mieć uporządkowaną wiedzę o formach organizacyjnych i zasadach funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, organizacji pozarządowych związanych z kulturą (sektor non-profit), przemysłów kultury(przemysłów kreatywnych) w odniesieniu do całokształtu ustroju kultury w Polsce

- posiadać orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa, a także ma świadomość trendów oraz zmian w praktykach kulturowych

- mieć świadomość swojej wiedzy dotyczącej sektora kultury w Polsce oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby być świadomym uczestnikiem , odbiorcą i współtwórcą kultury

- być aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form mediatyzacji kultury;

4 punkty ECTS

60 h - uczestnictwo w zajęciach

60 h - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji na wybrany temat, udział w konsultacjach, aktywny udział podczas zajęć w przygotowaniach projektu - case study).

Opis ECTS:

udział w zajęciach 30h= 1 ECTS

case study podczas zajęć 60h= 2 ECTS

przygotowanie prezentacji za zaliczenie 30h=1 ECTS

suma 120h = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zdalnego nauczania zaliczenie zajęć (na ocenę) odbywa się na podstawie przygotowania zadań na poszczególne zajęcia oraz przygotowania eseju na zadany temat. Prace te zostaną przesłane umailem lub z wykorzystaniem Platformy Moodle do 11 czerwca.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)