Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Cultural Institution and Project Management

General data

Course ID: WH-KU-SP-I-2-InstKul
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Cultural Institution and Project Management
Name in Polish: Zarządzanie instytucjami kultury i projektami kulturalnymi
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: uzyskanie przez studentów wiedzy o: zarządzaniu, funkcjach zarządzania, procesie decyzyjnym i nowoczesnych metodach zarządzania organizacją; specyfice zarządzania instytucją kultury; analizie mocnych i słabych stron instytucji kultury w Polsce, roli menedżera w instytucji kultury.

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kultury w Polsce.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

omówienie najważniejszych definicji, funkcji i cech zarządzania; szkoły i kierunki zarządzania; cel, misja i otoczenie organizacji; rola menedżera w zarządzaniu organizacją; zarządzanie zasobami ludzkimi; zarządzanie czasem; komunikacja w organizacji; zarządzanie strategiczne; planowanie strategiczne - analiza SWOT, model 5 sił Portera i analiza PEST; tworzenie systemu motywacyjnego; co oznacza nowoczesne zarządzanie organizacją; otoczenie organizacji; zarzadzanie i przywództwo; zarządzanie kryzysowe; analiza wybranych przykładów.

Metody oceny: warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji i pracy pisemnej, przygotowywanych na koniec semestru.

Bibliography: (in Polish)

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.

Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.

Stoner J., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.

Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.

Jung B., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1995.

Barker A., Doskonała umiejętność komunikacji, Helion, Gliwice 2004.

Chojnacki W., Banasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji, Adam Marszałek, Toruń 2006.

Dyrda M., Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacją, Medium, Warszawa 2004.

Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

Laszczak M., Patologie w organizacji, Profesjonalna Szkoła Businessu, Kraków 1999.

Lilley R., Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi, Helion, Gliwice 2004.

Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.

Robbins S, Zachowania w organizacji, Warszawa 1998.

Walter G., Cookiem W., Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, Gdańsk 2003.

Koźmiński A.K., Zarządzanie od podstaw, WAIP, 2008.

Drucker P.F., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa, 2005.

Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku, wyzwania, MT Biznes, 2009.

Jung B., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Semper, 1995.

Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, 2002.

Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania, PWN, 2009.

Dobrzański K., Wartecki A., Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury, Poznań 2004.

Iwaszkiewicz M., Menedżer kultury, Centrum Animacji Kultury Ośrodek Badania Rynku, Warszawa-Poznań, 1995.

Jedlewska B., Akademickie kształcenie menedżerów i animatorów kultury w Polsce, Wydawnictwo Verba, Lublin, 2006.

Borowiecki R., System regulacji w kulturze – finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Kraków 2005.

Zarządzanie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hagoort G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997.

Zarządzanie kulturą, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1993.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po skończeniu zajęć student powinien:

-posiadać wiedzę z zakresu zastosowania narzędzi zarządzania na rynku kultury;

- znać najważniejsze pojęcia, związane z zarządzaniem;

- posiadać umiejętności przeprowadzenia analizy strategicznej, w tym analizy SWOT;

- umieć przygotować plan strategiczny instytucji kultury

- mieć świadomość znaczenia uczestnictwa w kulturze i upowszechniania kultury dla rozwoju jednostki oraz kondycji społeczeństwa, zna specyfikę pracy w instytucjach, organizacjach oraz mediach związanych z kulturą, rozumie znaczenie diagnozowania potrzeb odbiorców kultury oraz oceny misji, strategii i jakości usług kulturalnych

- znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (własność przemysłowa oraz prawo autorskie i prawa pokrewne)

- mieć uporządkowaną wiedzę o formach organizacyjnych i zasadach funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, organizacji pozarządowych związanych z kulturą (sektor non-profit), przemysłów kultury(przemysłów kreatywnych) w odniesieniu do całokształtu ustroju kultury w Polsce

- posiadać orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa, a także ma świadomość trendów oraz zmian w praktykach kulturowych

- mieć świadomość swojej wiedzy dotyczącej sektora kultury w Polsce oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby być świadomym uczestnikiem , odbiorcą i współtwórcą kultury

- być aktywnym, świadomym i krytycznym uczestnikiem bieżącego życia kulturalnego, wszechstronnie korzystającym z różnych form mediatyzacji kultury;

4 punkty ECTS

60 h - uczestnictwo w zajęciach

60 h - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji na wybrany temat, udział w konsultacjach, aktywny udział podczas zajęć w przygotowaniach projektu - case study).

Opis ECTS:

udział w zajęciach 30h= 1 ECTS

case study podczas zajęć 60h= 2 ECTS

przygotowanie prezentacji za zaliczenie 30h=1 ECTS

suma 120h = 4 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podczas zdalnego nauczania zaliczenie zajęć (na ocenę) odbywa się na podstawie przygotowania zadań na poszczególne zajęcia oraz przygotowania eseju na zadany temat. Prace te zostaną przesłane umailem lub z wykorzystaniem Platformy Moodle do 11 czerwca.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)