Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komparatystyka mediów artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-MedArt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka mediów artystycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11

Skrócony opis:

Konwersatorium przygotowuje studenta do intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych w perspektywie porównawczej i kontekstowej.

Pełny opis:

Konwersatorium przygotowuje studenta do intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych w perspektywie porównawczej i kontekstowej. Student po zakończeniu konwersatorium potrafi:

• definiować podstawowe kategorie komparatystyki w kontekście mediów drugiego stopnia – literatury i malarstwa;

• wskazywać kryteria opisu relacji słowo/obraz;

• wyjaśniać zakres, istotę i kategorie badań komparatystycznych;

• analizować przekazy intermedialne w kontekście kultury XX wieku;

• formułować wnioski dotyczące przemian kulturowych ikonosfery i logosfery;

• oceniać zaistniałe zmiany w ramach systemów komunikacyjnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc konwersatorium:

MK-spec1_W04 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie wiedzy KU1_W17) - posiada uporządkowaną wiedzę o podstawowych tworzywach przekazów medialnych (słowo, obraz, dźwięk) oraz specyficznych dla nich sposobach generowania znaczeń i doznań estetycznych, umożliwiającą analizę porównawczą komunikatów reprezentujących różne media;

MK-spec1_U02 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie umiejętności KU1_U16) - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do działań praktycznych i analityczno-interpretacyjnych w wybranej sferze działalności kulturalnej związanej z przekazami medialnymi i szeroko pojętymi mediami (także artystycznymi);

MK-spec1_K01 (rozszerza następujący efekt kierunkowy w zakresie kompetencji społecznych KU1_K11) - ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy o mediach, rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym przez korzystanie z różnorodnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury.

ECTS - 2 punkty

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie - 15 godz.

przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę - 20 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)