Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toposy w sztukach wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-SP-I-3-Toposy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toposy w sztukach wizualnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U16

KU1_K11

Skrócony opis:

Zajęcia obejmujące tematykę z zakresu tzw. "tematów ramowych" w sztukach wizualnych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmujące tematykę z zakresu tzw. "tematów ramowych" w sztukach wizualnych, w tym w szczególności:

- długiego trwania wybranych form przedstawień na przestrzeni dziejów i znaczeń symbolicznych

- wybranych tematów pochodzenia mitologicznego i biblijnego i ich symbolicznych znaczeń w sztuce na przestrzeni dziejów.

- znaczeń symbolicznych i ich przemian na przestrzeni dziejów wybranych reprezentacji wizualnych.

Student zostanie zapoznany z metodą ikonologiczną i semiotyczną w badaniach nad sztuką jako narzędziem badawczym.

Literatura:

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Eco U., Historia brzydoty, Poznań 2007.

Eco U., Historia piękna, Poznań 2005.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

Kobielus S., Bestriarium chrześcijańskie, Warszawa 2002.

Kobielus S., Florarium christianum, Tyniec 2006.

Panofsky E ., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Słownik kultury chrześcijańskiej, Lemaitre N., Quinson M., Sot V., Warszawa 1997

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MK-spec1_W02 - student posiada podstawową wiedzę o toposach w sztuce, kształtowaniu przez media artystyczne obiegowych schematów wyobrażeniowych oraz o ich popkulturowych reinterpretacjach (KU1_W17).

MK-spec1_U02 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do działań analityczno-interpretacyjnych w wybranej sferze działalności kulturalnej związanej z mediami artystycznymi (KU1_U16)

MK-spec1_K01 - student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy o mediach, rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym (KU1_K11)

- obecność na zajęciach (godziny kontaktowe) - 30 godzin

- lektury obowiązkowe - 30 godzin

- przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej na wybrany temat, przygotowanie do dyskusji - 40 godzin

100 godzin/25 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe - aktywności podczas zajęć

2. zaliczenie na podstawie przestawionego ustnie opracowania wybranego zagadnienia z zakresu tematycznego zajęć. (prezentacja ukazująca przemiany symbolicznych znaczeń na przestrzeni dziejów wybranej reprezentacji wizualnej).

Ocena BDB - Student posługuje się metodą ikonograficzną w badaniach nad sztuką. Student identyfikuje podstawowe tzw. tematy ramowe w sztukach wizualnych. Student rozróżnia i analizuje zmieniające się na przestrzeni dziejów znaczenia symboliczne wybranych tzw. tematów ramowych. Student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków dotyczących symbolicznych znaczeń przedstawień wizualnych.

Ocena DB - Student podejmuje próby analiz na drodze metody ikonograficznej w badaniach nad sztuką. Student identyfikuje podstawowe tzw. tematy ramowe w sztukach wizualnych. Student rozróżnia zmieniające się na przestrzeni dziejów znaczenia symboliczne wybranych tzw. tematów ramowych.

Ocena DST - Student potrafi określić zasady metody ikonograficznej w badaniach na sztuką. Student identyfikuje podstawowe tzw. tematy ramowe w sztukach wizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)