Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-InstKulEd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury

KU1_W16 - posiada orientację we współczesnym życiu kulturalnym oraz zna zasady aktywnego i systematycznego w nim uczestnictwa

KU1_U12

KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych

KU1_K07


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji kultury różnego sektora w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji kultury różnego sektora w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Na zajęciach student/studentka nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji kultury w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym. Omówione zostaną m.in.: główne wątki polityki kulturalnej państwa, definicje oraz zagadnienia, związane z edukacją oraz animacją kulturalną. Podjęta zostanie problematyka funkcjonowania instytucji kultury, sponsoringu i mecenatu, budowania marki instytucji kultury.

Literatura:

- USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013 (wybrane rozdziały)

- M. Krajewski, Po co nam instytucje kultury?, Broszura do myślenia, Małopolski Instytut Kultury, Kraków

- A. T. Kijowski, Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015 (wybrane rozdziały)

- M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011 (wybrane rozdziały)

- A. Nowotny, Strategia rozwoju zrób to sam. 11 kroków do strategii rozwoju domu kultury, Program „ZOOM na domy kultury. Strategie rozwoju”

- Raporty o stanie kultury, MKiDN (różne branże)

- K. Sikorska (red.), Bunt wyobraźni. Poradnik metodyczny. Propozycje działań z zakresu edukacji i animacji kulturowej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2018 (wybrane teksty)

- M. Białek-Graczyk, Kulturalny start-up od pomysłu do realizacji, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa

- DLA animacja kultury metody/ działania/ inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2009

- B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS:

3 ECTS = 90 h

Opis ECTS:

udział w zajęciach i aktywność - 45 h /1,5 ECTS

projekt zaliczeniowy oraz jego prezentacja wraz z dyskusją - 45 h /1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

- obecność i aktywność na zajęciach

- prezentacja multimedialna i/lub praca pisemna wraz z dyskusją - CASE STUDY

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)