Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-TrAnt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU1_W03

KU1_U04

KU1_K02


Skrócony opis:

Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a zwłaszcza umiejętności rozpoznania

najważniejszych motywów, obrazów mitologicznych, idei religijnych i filozoficznych

Literatura:

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach

Homer, Iliada, Wrocław 1972 (lub inne) Homer, Odyseja, Wrocław 1975 (lub inne)

Hezjod, Teogonia, Prace i dnie, Tarcza, (J. Łanowski) Warszawa 1999

Ezop, Bajki Ezopowe, Wrocław 1961

Liryka starożytnej Grecji, Wrocław 1984 (lub wydania późniejsze)

Antologia liryki greckiej (W. Steffen), Wrocław 1955

Antologia Palatyńska, Warszawa 1984

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze) – obowiązkowo dwie tragedie do zalicenia

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975

Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955

Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze) – obowiązkowo dwie tragedie do zalicenia

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Platon, Dialogi (Wł. Witwicki), Warszawa 1958

Tukidydes, Wojna Peloponeska, Warszawa 1985

Literatura dodatkowa

R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie, Lublin 1994

J. Griffin, Homer, przeł. R. Sucharski, Warszawa 1999.

W. Jaeger, Paidea (t. I i II), Warszawa 1962-64

W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paidea, Bydgoszcz 2002

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

K. Kumaniecki, J. Mańkowski, Homer, Warszawa 1974.

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

E. Mireaux, Życie codzienne w Grecji w epoce Homera, Warszawa 1962

J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1982 (lub inne)

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

A. Świderkówna, Hellenika, Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1978

A. Świderkówna, Bogowie zeszli z Olimpu, Warszawa 1999

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

T. Zieliński, Literatura starożytnej Grecji epoki powszechnej. Zarys ogólny, Warszawa- Kraków 1931.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

student:

zna podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

1 ECTS - udział w zajęciach

2 ECTS - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

na ocenę 5

student:

zna bardzo dobrze podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię

humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury

światowej

potrafi bardzo dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz

samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

jest w stopniu bardzo dobrym gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z

najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 4

student:

zna dobrze podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię humanistyczną,

zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury światowej

potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz

samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

jest w stopniu dobrym gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 3

student:

zna dostatecznie podstawowy dorobek literatury i kultury antycznej, rozumie wywodzącą się z niej terminologię

humanistyczną, zna związki współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską i arcydziełami literatury

światowej

potrafi dostatecznie posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz

samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

jest w stopniu dostatecznym gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z

najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

na ocenę 2

student nie spełnia wymogów na powyższe oceny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)