Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza porównawcza mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-AnPorMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza porównawcza mediów
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01KU1_W03KU1_W08

Wymagania wstępne:

Student powinien: uczestniczyć biernie w kulturze współczesnej i posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii literatury i petyki intersemiotycznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wypracowanie narzędzi potrzebnych do intermedialnej analizy tekstów kultury.

Pełny opis:

Zakres zajęć:

1., 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki

3. Literatura w przekładzie intersemiotycznym (Literatura w teatrze [Powieść – scenariusz – inscenizacja])

4. Słowo i przedmiot (strefa przekształceń metaforycznych na gruncie sztuk audiowizualnych

5., 6. Słowo a obraz (malarstwo i literatura, fotografia i literatura)

7., 8. Słowa w przestrzeni (liberatura, mowa sceniczna)

Literatura:

A. Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst, Kraków 2005 [fragmenty].

A. Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013 [fragmenty].

A. Hejmej, Tekst intermedialny – reżyserowanie rzeczywistości, [w:] Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013.

M. Henrykowski, Adaptacja jako przekład intersemiotyczny, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20.

H. Jurkowski, Przemiany iknosfery. Wizualne konteksty sztuki teatru, Wrocław 2009 (fragmenty).

E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

M. Koszowy, Słowo w kadrze: literatura i fotografia: fotografia i literatura, „Rocznik Komparatystyczny” nr 5, 249-263.

J. Limon, Agnieszka Żukowska, Amalgamaty sztuki, 2010 [fragmenty]

J. Limon, Brzmienie czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej, 2011 [fragmenty]

D. Lisak-Gębala, Polska eseistyka o malarstwie i fotografii od 2. połowy XX wieku w świetle rozważań nad esejem jako formą (pisarstwa, poznania, doświadczania…), „Przestrzenie Teorii”, 2014, nr 22, s. 55-69.

D. Łarionow, Laboratorium form, czyli o scenografii polskiej 1945-2020, [w:] W labiryncie przestrzeni i obrazów, red. D. Buchwald, D. Kosiński, Warszawa 2020.

M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk pięknych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.

M. Poprzęcka, Porównawcze badania sztuki i literatury, [w:] Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w., wybór i red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec, słowo wstępne – Grażyna Królikiewicz, Kraków 2009.

B. Uspienski, Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki, Przeł. Z. Zaron. [w:] Semiotyka kultury. Red. M. R. Mayenowa, E. Janus. Warszawa 1977.

Materiał do analizy:

J. Jarocki, Kosmos

A. Wajda, Zbrodnia i kara

K. Warlikowski, Burza.

S. Czycz, ARW

A. Stasiuk, Jadąc do Babadag

T. Tryzna, Taniec w skorupkach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student kończąc ćwiczenia:

KU1_W02 - rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna

wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_U03 - potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i

źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru

kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

KU1_U08 - potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą,

uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także

działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc

kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

ECTS - 2 punkty

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 15 godz.

przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę - 20 godz.

Metody i kryteria oceniania:

KU1_W02 - student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.): nie rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także nie rozumie roli pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna również wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 3 (dst.): rozumie tylko znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, nie rozumie jednak roli pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 4 (db.): rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; jednak nie zna

wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 5 (bdb.): rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna

wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_U08 - student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości interdyscyplinarności wiedzy o mediach, nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym przez korzystanie z różnorodnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, nie potrafi jednak działać zespołowo, nie przyjmuje różnych ról i nie doskonali kompetencji oraz sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie;

- na ocenę 4 (db.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, potrafi działać zespołowo, przyjmuje różne role, ale nie doskonali kompetencji i sprawności komunikacyjnych podczas pracy w grupie;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także

działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

Zaliczenie na ocenę)na podstawie:

1.Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

2.Przygotowanie do zajęć i obecność na zajęciach praktycznych;

3. Uzyskanie pozytywnej noty z testu końcowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)