Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-2-HistFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W05

KU1_U05

KU1_U06

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu przedstawić studentom najistotniejsze okresy/ zjawiska/nurty/szkoły/style składające się na historię filmu.

Pełny opis:

Z przebogatej historii filmu zdecydowałam się przedstawić studentom te wydarzenia, które miały istotny wpływ na jej kształt oraz wpływały na charakter powstających filmów nie tylko w perspektywie konkretnego kraju ale w perspektywie europejskiej czy światowej.

1. Lumiere i Melies

2. Niemiecki ekspresjonizm filmowy - film chce być sztuką

3. Kino gatunków i kino autorskie

4. Włoski neorealizm

5. Szkoła Polska

6. Nowa Fala

7. Kino moralnego niepokoju

Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

T. Lubelski, Lumiere i Melies: fotograf i iluzjonista inicjują kino [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

T. Kłys, Filmy niemieckie w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego,. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994 (tu: Część III. Styl zerowy)

A. Helman, Włoski neorealizm [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, Polska Szkoła Filmowa na tle rodzimego kina [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, W cieniu nouvelle vague. Kino francuskie 1959-1968 [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

S. Jagielski, Polska: nie tylko kino moralnego niepokoju [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny przeprowadzony za pośrednictwem Ms Teams.

ocena ndst. (2)

-nie zna podstawowych założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowani procesu twórczego, specyfiki poszczególnych dziedzin sztuki (przede wszystkim filmu) oraz metod analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych opartych na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- nie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować ich w formie ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu, nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu historii filmu,

- nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena dst (3)

- w dostateczny sposób zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- w dostateczny sposób potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dostateczne opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- w dostateczny sposób potrafi argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena db. (4)

- dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dobre opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, dobrze je przedstawiając

ocena bdb. (5)

- bardzo dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący bardzo dobrego opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania bardzo dobrych umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)