Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia filmu

General data

Course ID: WH-KUZ-I-2-HistFil
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia filmu
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu przedstawić studentom najistotniejsze okresy/ zjawiska/nurty/szkoły/style składające się na historię filmu.

Full description: (in Polish)

Z przebogatej historii filmu zdecydowałam się przedstawić studentom te wydarzenia, które miały istotny wpływ na jej kształt oraz wpływały na charakter powstających filmów nie tylko w perspektywie konkretnego kraju ale w perspektywie europejskiej czy światowej.

1. Lumiere i Melies

2. Niemiecki ekspresjonizm filmowy - film chce być sztuką

3. Kino gatunków i kino autorskie

4. Włoski neorealizm

5. Szkoła Polska

6. Nowa Fala

7. Kino moralnego niepokoju

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

T. Lubelski, Lumiere i Melies: fotograf i iluzjonista inicjują kino [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

T. Kłys, Filmy niemieckie w epoce wilhelmińskiej i weimarskiej [w:] Kino nieme. Historia kina t 1. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2010

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego,. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994 (tu: Część III. Styl zerowy)

A. Helman, Włoski neorealizm [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, Polska Szkoła Filmowa na tle rodzimego kina [w:] Kino klasyczne. Historia kina t 2. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2012

T. Lubelski, W cieniu nouvelle vague. Kino francuskie 1959-1968 [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

S. Jagielski, Polska: nie tylko kino moralnego niepokoju [w:] Kino epoki nowej fali. Historia kina tom 3. red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska. Kraków 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin ustny przeprowadzony za pośrednictwem Ms Teams.

ocena ndst. (2)

-nie zna podstawowych założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowani procesu twórczego, specyfiki poszczególnych dziedzin sztuki (przede wszystkim filmu) oraz metod analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych opartych na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- nie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować ich w formie ustnej w sposób dowodzący opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu, nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu historii filmu,

- nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena dst (3)

- w dostateczny sposób zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- w dostateczny sposób potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dostateczne opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- w dostateczny sposób potrafi argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

ocena db. (4)

- dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki (w tym przede wszystkim filmu) oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący dobre opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, dobrze je przedstawiając

ocena bdb. (5)

- bardzo dobrze zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej (w tym przede wszystkim filmu), uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;

- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie ustnej w sposób dowodzący bardzo dobrego opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu historii filmu oraz posiadania bardzo dobrych umiejętności rozwiazywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)