Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Entrepreneurship in culture

General data

Course ID: WH-KUZ-I-3-PrzedKul
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Entrepreneurship in culture
Name in Polish: Przedsiębiorczość w kulturze
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących występowania elementów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1) Student zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury, z uwzględnieniem aspektów przedsiębiorczości.

2) Student zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne (w tym obejmującej zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości) i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy.

3) Student potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie; umięjętność ta obejmuje również wykorzystanie technik właściwych przedsiębiorczości w zarządzaniu.

4) Student jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie zawierające elementy przedsiębiorczości, z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące przedsiębiorczości w kulturze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Joanna Grzonkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

35 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

25 h - samodzielne przygotowywanie się do zajeć

5h - konsultacje


4 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Majewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS 4

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć: 2 p-ty.

Weryfikacja pracy zaliczeniowej: 2 p-ty.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)