Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-PrzeOb
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b0074addf734650bcdff5b2f745edf5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e7187f33-640f-41fc-a184-f1f0d74b526a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu

do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o znaczeniu obyczajów i ich przemian.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący

posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauk o kulturze

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do dwudziesto i dwudziestowiecznych obyczajów i ich przemian oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi

słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

WIEDZA:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o

kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, umie zastosować ją w sytuacjach kulturowych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych badaniach obyczajów i ich przemian oraz

ich związków z klasyczną antropologią.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach

nauk o kulturze z innymi naukami humanistycznymi oraz częściowo obszaru; umie wykorzystać

ją w praktyce kulturowej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach wyjaśniających i rozumiejących obyczaje ich przemiany.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk, w których obszarze znajdują się obyczaje .

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturowych

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Historia XX wieku z jego przyległościami (przełom XIX i XX oraz XX i XXI) widziana z perspektywy zmian w codziennym życiu Europejczyków ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn

Pełny opis:

1. Obyczaje i tradycje. parę pojęć głównych

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. O jedzeniu

3. O życiu seksualnym

4. O pracy

5. O spędzaniu czasu wolnego

6. O ubiorze

7. O mieszkaniu

8. O uczeniu się

9. O wychowaniu dzieci

10. O pochówku

O RÓZ NICACH W OBYCZAJACH:

11. ...między sacrum a profanum

12. ...między Wschodem a Zachodem

13. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

14. Wojna, okupacja, Zagłada

15. Obyczaje księży i rabinów.

Literatura:

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

UWAGA Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście przemian obyczajów(KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin stanowi przedstawienie konkretnego problemu z zakresu przemian obyczajów w XX i XXI w. koniecznie na tle ogólnej tematyki wykładu. Oto przykładowe tematy:

Nagość

Grób

Futbol

Wychowanie dzieci

Życie codzienne w korporacji

Tradycje uczniów

Tradycje studentów

Tradycje emerytów

Na ocenę niedostateczną:

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)