Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Custom Changes in the 20th and 21st Century

General data

Course ID: WH-KUZ-II-1-PrzeOb
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Custom Changes in the 20th and 21st Century
Name in Polish: Przemiany obyczajów w XX i XXI wieku
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b0074addf734650bcdff5b2f745edf5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e7187f33-640f-41fc-a184-f1f0d74b526a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Historia XX wieku z jego przyległościami (przełom XIX i XX oraz XX i XXI) widziana z perspektywy zmian w codziennym życiu Europejczyków ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn

Full description: (in Polish)

1. Obyczaje i tradycje. parę pojęć głównych

O UNIFIKACJI OBYCZAJÓW:

2. O jedzeniu

3. O życiu seksualnym

4. O pracy

5. O spędzaniu czasu wolnego

6. O ubiorze

7. O mieszkaniu

8. O uczeniu się

9. O wychowaniu dzieci

10. O pochówku

O RÓZ NICACH W OBYCZAJACH:

11. ...między sacrum a profanum

12. ...między Wschodem a Zachodem

13. ...między miastem a wsią

SYTUACJE SKRAJNE:

14. Wojna, okupacja, Zagłada

15. Obyczaje księży i rabinów.

Bibliography: (in Polish)

J. Grad, Obyczaj a moralność. Próba metodologiczna uporządkowania badań dotychczasowych, Poznań 1993.

M. Szpakowska (red.), Jak badać obyczaje?, Warszawa 2007

J. Grad, Zwyczaj, Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.

B. Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 2001

A. Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2015

M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian, Warszawa 2003

B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli o wojnie postu z karnawałem, Warszawa 2005

W.G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005

W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2005.

A. Tyszka. Uczestnictwo w kulturze. kulturze różnorodności stylów życia, Warszawa 1970.

J. Grad, H. Mamzer (red.), Ludyczny wymiar kultury, Poznań 2007.

UWAGA Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście przemian obyczajów(KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin stanowi przedstawienie konkretnego problemu z zakresu przemian obyczajów w XX i XXI w. koniecznie na tle ogólnej tematyki wykładu. Oto przykładowe tematy:

Nagość

Grób

Futbol

Wychowanie dzieci

Życie codzienne w korporacji

Tradycje uczniów

Tradycje studentów

Tradycje emerytów

Na ocenę niedostateczną:

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii.

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii.

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Practical placement: (in Polish)

Brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)