Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Polish Identity

General data

Course ID: WH-KUZ-II-1-TozPol
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Polish Identity
Name in Polish: Tożsamość polska
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Bibliography: (in Polish)

A. Bisko, Polska dla średniozaawansowanych. Współczesna polskość codzienna, Kraków 2014.

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] Eadem, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?,Warszawa 1996.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

E. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów, "Europa" (46) (18.11.2006)

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

A. Leszczyński, No dno po prostu jest Polska: dlaczego Polacy tak bardzo nie lubią swojego kraju i innych Polaków, Warszawa 2017; fragmenty.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

P. Czapliński, Polska do wymiany, Warszawa 2009, fragmenty.

Opera o Polsce, reż. P. Stasik, 2016

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

M. Król, Patriotyzm przyszłości,Warszawa 2014.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Uczestnik konwersatorium "Tożsamość polska" po zakończeniu kursu:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji, pozwalającą na specjalizowanie się w wybranym kierunku badań kulturoznawczych

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk

humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- zna zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskiej i obcej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa oraz pokrewnych

dyscyplin humanistycznych i społecznych

- umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji

- potrafi rozpoznać, wyselekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny różnego rodzaju polskich i obcych tekstów kultury, zachowując oryginalne podejście do podejmowanego problemu

- formułuje opinie krytyczne na temat tekstów kultury, czerpiąc z wiedzy naukowej oraz wykorzystując wyniki własnych doświadczeń badawczych

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)