Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog międzyreligijny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-DialMied
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialog międzyreligijny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symKU2_W03 – zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych w dniesieniu do dyscyplin kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności

KU2_W13 – posiada uporządkowaną wiedze na temat podstaw religii


KU2_U13 – potrafi w oryginalnej perspektywie dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury ludzkiej polskiej i obcej, stosując metody typowe oraz innowacyjnie wytworzone w toku samodzielnych działań badawczych, w celu określenia znaczenia tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KU2_U13 – posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów


KU2_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU2_K07 – ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym, zglobalizowanym świeciebole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zarówno przekazanie podstawowych wiadomości o dialogu międzyreligijnym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zarówno przekazanie podstawowych wiadomości o dialogu międzyreligijnym oraz przygotowanie do podjęcia i kontynuowania dzieła dialogu . Wykład ma ukształtować w słuchaczu postawę dowartościowania własnej religii oraz otwartości wobec wyznawców innych religii.

Literatura:

Fic L., Dialog międzyreligijny, "Paedagogia Christiana" 2010 t. 2, s. 51-64.

Kasprzak S., Dialog międzyreligijny w kontekście współczesnego świata i Kościoła, "Nurt SVD" 38(2004) z. 2, s. 149-170.

Sakowicz E., Dialog międzyreligijny, w: Sakowicz E. (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006, s. 129-161.

Sakowicz E., Dialog międzyreligijny w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, "Nurt SVD" 33(1999) z. 4, s. 57-74.

Sakowicz E., Dialog z braćmi o innych przekonaniach religijnych, "Nurt SVD" 33(1999) z. 4, s. 75-83.

Sakowicz E., Współczesny język dialogu międzyreligijnego, "Biuletyn Ekumeniczny" 34(2005) nr 1, s. 59-69.

Sakowicz E., Piwko A., Dialog międzyreligijny, "Ateneum Kapłańskie" 153(2009) z. 3, s. 433-443.

Szymczycha K., Dialog międzyreligijny w dokumentach Sekretariatu ds. Niechrześcijan i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, "Nurt SVD" 42(2008) z. 1-2, s. 181-212.

Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.

Metody i kryteria oceniania:

KU2_W03 – zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych w dniesieniu do dyscyplin kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności

KU2_W13 – posiada uporządkowaną wiedze na temat podstaw religii

KU2_U13 – potrafi w oryginalnej perspektywie dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury ludzkiej polskiej i obcej, stosując metody typowe oraz innowacyjnie wytworzone w toku samodzielnych działań badawczych, w celu określenia znaczenia tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KU2_U13 – posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów

KU2_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU2_K07 – ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym, zglobalizowanym świecie

Praktyki zawodowe:

udział w zajęciach – 30

przygotowanie do zajęć – 15

konsultacje – 5

czas na napisanie referatu – 10

przygotowanie do egzaminu – 20

łącznie 110: 30 godzin ≈ 4 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)