Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja imprez kulturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-OrgImKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja imprez kulturalnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9cddb9d374842c599e8d2e4cc289473%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d21ff223-0d39-4041-bbbc-25de99ae0109&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza


KU2_W04
Umiejętności


KU2_U07
Kompetencje społeczne


KU2_K03


KU1_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Omawiane zagadnienia zostaną usystematyzowane z uwzględnieniem skali organizacyjnej wydarzeń kulturalnych, specyfiki instytucji organizującej dane przedsięwzięcie oraz tematyki i celów towarzyszących realizacji wydarzenia.

W ramach przedmiotu zostaną przeanalizowane poszczególne elementy procesu organizacji imprezy kulturalnej obejmujące proces przygotowawczy, etap bezpośredniej realizacji oraz etap ewaluacji, rozliczenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Zostaną także przeanalizowane czynniki zakłócające sprawną realizację procesów organizacyjnych.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

1. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński, Warszawa, 2015;

2. Logistyka w bezpieczeństwie, Andrzej Szymonik, Warszawa, 2011;

3. Inteligentna organizacja - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Ocena niedostateczna:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczna.

Ocena dostateczna:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest obecny na zajęciach.

Ocena dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji i ustosunkowując się do omawianych zagadnień,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych.

Ocena bardzo dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć, potrafi zaprezentować własne przemyślenia, opinie i doświadczenia dotyczące prezentowanego zakresu tematycznego,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę w sposób spójny, efektowny i przekonujący do omawianych zagadnień,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji, wyraża własne opinie, argumentuje, formułuje własne wnioski,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, kieruje pracą zespołu i prezentuje wyniki.

Ocena końcowa:

1. praca zaliczeniowa, przesłana on-line

2. obecność na zajęciach na platformie e-learningowej.

3. Aktywność na zajęciach na platformie e-learningowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)