Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w praktyce badacza i menadżera kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-PrPrbad
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w praktyce badacza i menadżera kultury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

KU2_W03; KU2_W07; KU2_W08; KU2_W14; KU2_W17


Umiejętności:

KU2_U04


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawnymi aspektami związanymi z działalnością w obszarze zarządzania kulturą i prowadzenia badań.

Pełny opis:

Materia przedmiotu obejmuje problematykę podstaw prawa ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów prawa polskiego: prawo pracy, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo konstytucyjne. Z zakresu prawa międzynarodowego tematyka zajęć obejmować będzie prawo humanitarne w obszarze ochrony zabytków i prawo Unii Europejskiej. Szczegółowe zagadnienia poruszać będą również tematykę organizacji imprez masowych, prawa prasowego i prawa mediów; prawa autorskiego z zarysowaniem innych obszarów prawa własności intelektualnej oraz prawo prasowe.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn.02.04.1997 r. (fragmenty)

• Ustawa z dnia 25 października 1991r. r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (całość) (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (fragmenty) (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. (fragmenty) (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (fragmenty) (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (fragmenty) (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873)

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fragmenty) (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (fragmenty) (Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 ze zm.)

• Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (fragmenty) (Dz. U. 2009 r. Nr 62 poz. 504 ze zm.)

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.)

• Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

• R. Golat, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: komentarz, Kraków 2004.

• S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: komentarz, Warszawa 2015.

• J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, Prawne podstawy działalności kulturalnej, Kraków 2005.

• R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006 (ew. Lexdruk 2014).

• K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 15 godzin

- czytanie tekstów prawnych – 20 godzin

- przygotowanie pracy zaliczeniowej – 40 godzin

- czytanie materiałów – 25

SUMA GODZIN: 100 = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu wybranych obszarów prawa

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa

EK2: rozróżnia gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie rozróżnia gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu gałęzi prawa i instytucji prawnych w nich występujących

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna gałęzie prawa i instytucje prawne w nich występujące

EK3: wyjaśnia znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna znaczenie instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami znaczenie poszczególnych instytucji prawnych dla praktyki w obszarze działalności kulturalnej

EK4: prezentuje wiedzę w sposób uporządkowany, posługując się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pojęć języka prawnego i prawniczego, nie posługuje się nim

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym

Na ocenę 4 (db.) - posiada umiejętność posługiwania się językiem prawnym i prawniczym w stopniu dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi używać zwrotów w języku prawnym i prawniczym

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym wykorzystuje teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 4 (db.) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: ma świadomość znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 2 (ndst.) - nie ma świadomości znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu znaczenia norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje znaczenie norm prawnych w praktyce menadżera kultury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)