Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Grate books of Humanity

General data

Course ID: WH-KUZ-II-2-WiePisLu
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The Grate books of Humanity
Name in Polish: Wielkie pisma ludzkości
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Subiektywny przegląd wielkich tekstów i pism (nawet alfabetów) stanowiący zachętę do ich lektury. Do tego szeroki kontekst kulturowy

Full description: (in Polish)

POECI WYGNANI

1. Ezechiel i obrazy zmartwychwstania (hebrajski)

2. Platon i wygnanie poetów (greka)

3. Owidiusz. Poeta na wygnaniu (łacina)

4. Dante. Wędrówka po zaświatach (włoski)

5. Osip Mandelsztam. Wygnanie z wiersza z zachęta do lektury Warłama Szałamowa (rosyjski)

6. Paul Celan. Fuga śmierci (niemiecki)

REWOLUCJE UCZONYCH

1. Kopernik. Ziemia jako fragment wszechświata

2. Darwin. Próba definicji człowieka

3. Freud. Świadomość podświadomości

PRZYPISY DO DANTEGO

1. Goethego zakład z Faustem

2. Tomasza Manna Dokror Faustus

3. Bułhakow. Kim był mistrz, a kim Małgorzata?

FILOZOFOWIE

1.Leibniz czy Schopenhauer? Wybór należy do Ciebie

2. Franz Rosenzweig. Gwiazda zbawienia (plus trzy zdania o Levinasie)

Bibliography: (in Polish)

POECI WYGNANI

1. Księga Ezechiela

2. Platon, Fedon

3. Owidiusz. Żale

4. Dante, Boska komedia

5. Nadieżda Mandelsztam. Wspomnienia

6. Paul Celan. Fuga śmierci

UCZENI REWOLUCJONIŚCI

1. Kopernik. O obrotach (sfer niebieskich)

2. Darwin, O powstawaniu gatunków

3. Freud, Wstęp do psychoanalizy

PRZYPISY DO DANTEGO

1. Goethe, Faust

2. Tomasz Mann Doktor Faustus

3. Michaił Bułhakow. Mistrz i Małgorzata

UWAGA. Trudno dostępne materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii (KU-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, (KU-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studenci wybierają tekst, który ich zdaniem zasługuje na miano wielkiego, spoza zaproponowanego przeze mnie kanonu i przygotowują na jego temat 15-20 minutową wypowiedź, którą wygłaszają w trakcie zajęć lub na osobnym spotkaniu. Ważne jest uzasadnienie, dlaczego polecają właśnie ten konkretny tekst, czyli odpowiedź na pytanie jakie jest jego miejsce w kulturze.

Na ocenę niedostateczną

Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dostateczną:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Na ocenę bardzo dobrą:

Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie w zakresie historii kultury, która pozwoliłaby na przedstawienie „wielkiego tekstu” w należnym mu kontekście

Ad.(KU-W03):

Na ocenę niedostateczną:

Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Na ocenę dostateczną:

Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w „wielkiego tekstu”

Na ocenę dobrą:

Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”.

Na ocenę bardzo dobra:

Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do „wielkiego tekstu”

Ad. (KU-W09)

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści.

Na ocenę dobrą:

Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Na ocenę bardzo dobrą:

Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze w odniesieniu do przedstawianych treści

Ad. (KU-U05)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną:

Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę dobrą:

Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne.

Ad. (KU-K01)

Na ocenę niedostateczną:

Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dostateczną:

Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę dobrą:

Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę ciągłego uczenia się

Practical placement: (in Polish)

Brak

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)