Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Polish Culture (Until the 18th Century)

General data

Course ID: WH-MU-I-1-HKuXVIII-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Polish Culture (Until the 18th Century)
Name in Polish: Historia kultury Polskiej (do XVIII w.)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie do wiedzy o polskiej kulturze, w szczególności o polskiej kulturze literackiej do schyłku XVIII wieku. W semestrze zimowym przedmiotem uwagi jest kultura polska X-XVI w.: średniowiecza i renesansu. W semestrze letnim - baroku, oświecenia i oświecenia postanisławowskiego.

Full description: (in Polish)

Wprowadzenie do wiedzy o polskiej kulturze, w szczególności o polskiej kulturze literackiej do schyłku XVIII wieku. W semestrze zimowym przedmiotem uwagi jest kultura polska X-XVI w.: średniowiecza i renesansu. W semestrze letnim - baroku, oświecenia i oświecenia postanisławowskiego.

Bibliography: (in Polish)

Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy (wyd. dowolne)

Michałowska Teresa, Średniowiecze, Warszawa 1995 lub wyd. nast.

Curtius Ernst Robert, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997 (lub wyd. nast.)

Chrestomatia staropolska, oprac. W. Wydra, W. Rzepka, wyd. dowolne

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko,

Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa 1961 lub wyd. nast.

Gall Anonim, Kronika

Wincenty Kadłubek, Kronika polska

Renesans - Barok:

J. Ziomek, Renesans (wyd. dowolne)

Cz. Hernas, Barok (wyd. dowolne)

Łacina jako język elit, pod red. J. Axera, Warszawa 2004

Bachtin Michaił, Twórczość Franciszka Rebelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków 1975.

J. Huizinga, Homo ludens, Warszawa 1967.

Jan Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, wydanie dowolne z serii "Biblioteka Narodowa"

Mikołaj Sęp Szarzyński, Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza, Warszawa 2001

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wybór źródeł, oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz,Warszawa 2013 (tekst pierwszy w książce i ostatni oraz dwa inne, wedle Państwa wyboru).

J. Maciejewski, Sarmatyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

Pierre Corneille * Jan Andrzej Morsztyn, Cyd albo Roderyk, wydali A. Karpiński i A. Stepnowski, Warszawa 1999 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 16). tekst dostępny: http://ibl.waw.pl/16bps.pdf

Ewa Bieńkowska, Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim, W.A.B. 1999, rozdział I: Oświecenie - pomiędzy świętym i świeckim, s. 7-38.

T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. Teresa Kostkiewiczowa, wyd. drugie, poszerzone i poprawione, Wrocław 1991

I. Krasicki, Bajki. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 1975. Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 220. -

J. Abramowska, "Bajki i przypowieści" Krasickiego czyli krytyka sztuki sądzenia, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 1).

S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000 - całość dostępna: http://ibl.waw.pl/1bppoocr.pdf

Jan Potocki - Rękopis znaleziony w Saragossie - wydanie i tłumaczenie dowolne.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotu badań muzeologicznych.

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

3 punkty ECTS

konieczna obecność na wykładzie, lektura dzieł literackich, historycznych i innych tekstów poświęconych kulturze polskiej i obcej zgodnie z listą lektur i programem zajęć, przyswojenie zalecanej wiedzy, umiejętność zinterpretowania wskazanych dzieł literackich i wskazania ich relacji z innymi tekstami kultury.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin końcowy (ustny): obowiązuje znajomość tematyki poszczególnych zajęć, lektur podanych wcześniej i czytanych na poszczególne ćwiczenia, lektur zaleconych do przeczytania.

Wymagana obecność na wykładzie.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Chachulski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Tomasz Chachulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie: od antyku po wieki średnie. Obraz średniowiecza w dawniejszej literaturze przedmiotu, powody zmiany wizerunku, badania II poł. XX wieku. Chronologia; dwie współistniejące tradycje; periodyzacja w Europie, polskie i słowiańskie początki; podstawy wspólnoty europejskiej; przemiany łaciny; sytuacja polityczna; feudalizm; papiestwo; krucjaty; zakony, system kształcenia, klasztory jako centra kulturowe; powstanie uniwersytetów.

Łacina - dominacja języka, kształtowanie się literatury, literatura religijna i świecka; główne tematy i motywy: ubi sunt, qui ante nos fuerunt?, miracula, ars moriendi, lamentum poenitentiale, moralitet, Biblia pauperum.

Chrześcijaństwo a polskie początki, organizacja terytorialna, kroniki: Gall i Kadłubek; problem czasu i jego pojmowania.

Legendy etnogenetyczne, pisarze i utwory, problem anonimowości twórców; nurty i gatunki, tematy, stylistyka.

Apokryfy - źródła, rozwój, tematyka, rola.

Złota jesień średniowiecza. Kultura religijna i dworska. Liryka schyłku średniowiecza.

Michaił Bachtin i problemy karnawalizacji kultury.

Odrodzenie - we Włoszech i na północ od Alp; polskie odrodzenie, kategoria renesansu północnego.

Sacco di Roma, ad fontes, rola filologii.

Klasycyzm renesansowy, humanizm, neoplatonizm. Tolerancja (irenizm).

Problem godności i wolności człowieka. Pareneza. Protestantyzm.

Erazm - Ciceronianus; M. Rej,

J. Kochanowski - Treny, Odprawa, Pieśń świętojańska o Sobótce.

Polska poezja metafizyczna. M. Sęp Szarzyński, S. Grabowiecki i inni.

Mit ziemiańskiej szczęśliwości. Staropolska Arkadia. Sarmatyzm jako formacja kulturowa. Wielcy samotni poeci późnego baroku: J. A. Morsztyn, W. Potocki, S. H. Lubomirski. Przekłady z francuskiego (Cyd), barok i klasycyzm, staropolska eseistyka (Lubomirski), ziemiańskie troski (Potocki). Arianie.

Bibliography: (in Polish)

Michaił Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'ego a kultura ludowa średniowiecza i renesansu

Erazm - Ciceronianus;

M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, fragmenty

J. Kochanowski - Treny, Odprawa, Pieśń świętojańska o Sobótce.

Polska poezja metafizyczna: wybrane utwory M. Sępa Szarzyńskiego, S. Grabowieckiego.

J. A. Morsztyn, Cyd

W. Potocki, wybrane utwory

S. H. Lubomirski, wybrane utwory

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość historii polskiej kultury obowiązująca absolwenta liceum ogólnokształcącego.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Chachulski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Tomasz Chachulski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a13b757ad13db4562b8c951cc99653d13%40thread.tacv2/conversations?groupId=93677c11-28dc-4f25-adf4-d21e742ffbea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wprowadzenie: od antyku po wieki średnie. Obraz średniowiecza w dawniejszej literaturze przedmiotu, powody zmiany wizerunku, badania II poł. XX wieku. Chronologia; dwie współistniejące tradycje; periodyzacja w Europie, polskie i słowiańskie początki; podstawy wspólnoty europejskiej; przemiany łaciny; sytuacja polityczna; feudalizm; papiestwo; krucjaty; zakony, system kształcenia, klasztory jako centra kulturowe; powstanie uniwersytetów.

Łacina - dominacja języka, kształtowanie się literatury, literatura religijna i świecka; główne tematy i motywy: ubi sunt, qui ante nos fuerunt?, miracula, ars moriendi, lamentum poenitentiale, moralitet, Biblia pauperum.

Chrześcijaństwo a polskie początki, organizacja terytorialna, kroniki: Gall i Kadłubek; problem czasu i jego pojmowania.

Legendy etnogenetyczne, pisarze i utwory, problem anonimowości twórców; nurty i gatunki, tematy, stylistyka.

Apokryfy - źródła, rozwój, tematyka, rola.

Złota jesień średniowiecza. Kultura religijna i dworska. Liryka schyłku średniowiecza.

Michaił Bachtin i problemy karnawalizacji kultury.

Odrodzenie - we Włoszech i na północ od Alp; polskie odrodzenie, kategoria renesansu północnego.

Sacco di Roma, ad fontes, rola filologii.

Klasycyzm renesansowy, humanizm, neoplatonizm. Tolerancja (irenizm).

Problem godności i wolności człowieka. Pareneza. Protestantyzm.

Erazm - Ciceronianus; M. Rej,

J. Kochanowski - Treny, Odprawa, Pieśń świętojańska o Sobótce.

Polska poezja metafizyczna. M. Sęp Szarzyński, S. Grabowiecki i inni.

Mit ziemiańskiej szczęśliwości. Staropolska Arkadia. Sarmatyzm jako formacja kulturowa.

Full description: (in Polish)

Semestr zimowy zakończony zaliczeniem na ocenę na podstawie odpowiedzi ustnych.

Wprowadzenie: od antyku po wieki średnie. Obraz średniowiecza w dawniejszej literaturze przedmiotu, powody zmiany wizerunku, badania II poł. XX wieku. Chronologia; dwie współistniejące tradycje; periodyzacja w Europie, polskie i słowiańskie początki; podstawy wspólnoty europejskiej; przemiany łaciny; sytuacja polityczna; feudalizm; papiestwo; krucjaty; zakony, system kształcenia, klasztory jako centra kulturowe; powstanie uniwersytetów.

Łacina - dominacja języka, kształtowanie się literatury, literatura religijna i świecka; główne tematy i motywy: ubi sunt, qui ante nos fuerunt?, miracula, ars moriendi, lamentum poenitentiale, moralitet, Biblia pauperum.

Chrześcijaństwo a polskie początki, organizacja terytorialna, kroniki: Gall i Kadłubek; problem czasu i jego pojmowania.

Legendy etnogenetyczne, pisarze i utwory, problem anonimowości twórców; nurty i gatunki, tematy, stylistyka.

Apokryfy - źródła, rozwój, tematyka, rola.

Złota jesień średniowiecza. Kultura religijna i dworska. Liryka schyłku średniowiecza.

Michaił Bachtin i problemy karnawalizacji kultury.

Odrodzenie - we Włoszech i na północ od Alp; polskie odrodzenie, kategoria renesansu północnego.

Sacco di Roma, ad fontes, rola filologii.

Klasycyzm renesansowy, humanizm, neoplatonizm. Tolerancja (irenizm).

Problem godności i wolności człowieka. Pareneza. Protestantyzm.

Erazm - Ciceronianus; M. Rej,

J. Kochanowski - Treny, Odprawa, Pieśń świętojańska o Sobótce.

Polska poezja metafizyczna. M. Sęp Szarzyński, S. Grabowiecki i inni.

Mit ziemiańskiej szczęśliwości. Staropolska Arkadia. Sarmatyzm jako formacja kulturowa.

Wymagania wstępne: (in Polish)

wiedza o kulturze dawnej wyniesiona ze szkoły średniej

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Krzysztof Koehler
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Krzysztof Koehler, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Krzysztof Koehler
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)