Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History in a Museum (Introduction to the Research Methodology)

General data

Course ID: WH-MU-I-1-HisMuMe-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History in a Museum (Introduction to the Research Methodology)
Name in Polish: Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Muz1_W04 (Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz1_U10 (Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk historycznych w pracy muzealnika)

Muz_K01 (Student jest świadom interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Bibliography: (in Polish)

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Warszawa 2019.

2) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

3) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, Warszawa 2015.

4) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

5) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

6) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

7) P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013.

8) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

9) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

10) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T. F. de Rosset, Warszawa 2018.

11) Muzeum etyczne, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

12) Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2019.

13) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W04 (Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz1_U10 (Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk historycznych w pracy muzealnika)

Muz_K01 (Student jest świadom interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)

Opis ETCS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10 godz.

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godz.

(6 ETCS w skali roku)

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny)

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz – przez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, z aparatem naukowym, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem przez studenta metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz – przez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, z aparatem naukowym, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem przez studenta metodologii, właściwej historii.

Ocena BDB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiopoznawczych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, prezentujących kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB

Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach. Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowując dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST

Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiopoznawczych na rozwój muzeów.

Ocena NDST

Student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Piotr Majewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Muzeum należy do instytucji kultury, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, ale także poszukując w nich zatrudnienia, należy mieć świadomość, że możemy w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Owocna praca zespołowa wymaga elementarnego rozeznania w specyfice tych nauk, ale także umiejętności poruszania się w tak wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich specjalności jest historia, szczególnie pożądana w muzeach historycznych, zwłaszcza w intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach w Polsce grupie tzw. muzeów narracyjnych. Historia, która jest w tych muzeach prezentowana jako forma narracji (opowieści), towarzyszącej zwiedzaniu muzeum, pozwalającej pełniej zrozumieć zgromadzone w nim zbiory (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia jest stosowana w muzeach, ale jest również użyteczna w życiu codziennym. Pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiada na pytania o naszą tożsamość, relacje z innymi narodami, nasze miejsce we współczesnym układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o niej pozwala zachować stosowną afirmację dokonań naszych przodków, pozwala również na unikanie w życiu indywidualnym i zbiorowym błędów, które popełniały minione generacje.

Zajęcia postarają się odpowiedzieć na wskazane wyżej zagadnienia: przybliżyć historię jako naukę; muzea, które zajmują się jej prezentowaniem oraz - ukazać użyteczność doświadczenia historycznego w życiu praktycznym:

a) historia a przedmiot/podmiot jej badań;

b) historia jako nauka (metodologia - warsztat badawczy): chronologia, związki przyczynowo-skutkowe;

c) źródła historyczne (autentyczność - krytyka zewnętrzna, wiarygodność - krytyka wewnętrzna; kryteria selekcji; rola doświadczenia badawczego; muzealia i zabytki jako źródła historyczne);

d) fakt historyczny a kategoria "prawdy historycznej" z uwzględnieniem kontekstu działalności muzeum (unikalność faktu a wielość jego interpretacji; publiczność i jej wrażliwości; perspektywy: uniwersalistyczna, etniczna, heroiczna, tzw. życia codziennego etc.);

e) kategoria "polityki historycznej", "polityki pamięci", "kultury pamięci";

f) muzeum jako instytucja kultury, gromadzącą źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (podstawy ustawowe: ustawa o muzeach, ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

g) przykłady historycznych "narracji" (opisy faktów, biogramy osób) oraz próba skonstruowania ich przedstawienia w muzeach istniejących lub - próba zaprojektowania koncepcji muzeum postulowanego;

h) przykłady muzeów, w zakresie działalności statutowej których znajduje się historia (Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie;

i) synteza dziejów jako najwyższa forma badawczej refleksji o przeszłości a statutowa działalność muzeów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura (wybór, ustawicznie uzupełniana przez prowadzącego zajęcia):

1. K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013;

2. D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", nr 49, 2008;

3. D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011;

4. P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013;

5. K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006;

6. J. Skutnik, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice 2008;

7. I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Piotr Majewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Muzeum należy do instytucji kultury, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, ale także poszukując w nich zatrudnienia, należy mieć świadomość, że możemy w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Owocna praca zespołowa wymaga elementarnego rozeznania w specyfice tych nauk, ale także umiejętności poruszania się w tak wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich specjalności jest historia, szczególnie pożądana w muzeach historycznych, zwłaszcza w intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach w Polsce grupie tzw. muzeów narracyjnych. Historia, która jest w tych muzeach prezentowana jako forma narracji (opowieści), towarzyszącej zwiedzaniu muzeum, pozwalającej pełniej zrozumieć zgromadzone w nim zbiory (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia jest stosowana w muzeach, ale jest również użyteczna w życiu codziennym. Pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiada na pytania o naszą tożsamość, relacje z innymi narodami, nasze miejsce we współczesnym układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o niej pozwala zachować stosowną afirmację dokonań naszych przodków, pozwala również na unikanie w życiu indywidualnym i zbiorowym błędów, które popełniały minione generacje.

Zajęcia postarają się odpowiedzieć na wskazane wyżej zagadnienia: przybliżyć historię jako naukę; muzea, które zajmują się jej prezentowaniem oraz - ukazać użyteczność doświadczenia historycznego w życiu praktycznym:

a) historia a przedmiot/podmiot jej badań;

b) historia jako nauka (metodologia - warsztat badawczy): chronologia, związki przyczynowo-skutkowe;

c) źródła historyczne (autentyczność - krytyka zewnętrzna, wiarygodność - krytyka wewnętrzna; kryteria selekcji; rola doświadczenia badawczego; muzealia i zabytki jako źródła historyczne);

d) fakt historyczny a kategoria "prawdy historycznej" z uwzględnieniem kontekstu działalności muzeum (unikalność faktu a wielość jego interpretacji; publiczność i jej wrażliwości; perspektywy: uniwersalistyczna, etniczna, heroiczna, tzw. życia codziennego etc.);

e) kategoria "polityki historycznej", "polityki pamięci", "kultury pamięci";

f) muzeum jako instytucja kultury, gromadzącą źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (podstawy ustawowe: ustawa o muzeach, ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

g) przykłady historycznych "narracji" (opisy faktów, biogramy osób) oraz próba skonstruowania ich przedstawienia w muzeach istniejących lub - próba zaprojektowania koncepcji muzeum postulowanego;

h) przykłady muzeów, w zakresie działalności statutowej których znajduje się historia (Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Zamek Królewski w Warszawie;

i) synteza dziejów jako najwyższa forma badawczej refleksji o przeszłości a statutowa działalność muzeów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura (wybór, ustawicznie uzupełniana przez prowadzącego zajęcia):

1. K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013;

2. D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, "Muzealnictwo", nr 49, 2008;

3. D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011;

4. P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013;

5. K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006;

6. J. Skutnik, Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice 2008;

7. I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Piotr Majewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej). Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change, koordynacja projektu P. Majewski, Warszawa 2019.

2) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, opieka meryt. J. Bracisiewicz, Warszawa 2015.

3) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

4) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

7) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

8) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T.F.de Rosset, Warszawa 2018.

9) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

10) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

11) A. Ziębińska-Witek, Jak przedstawiać historię w muzeach?, https://dzieje.pl/aktualnosci/jak-nalezy-przedstawiac-historie-w-muzeach-debata-podczas-xx-powszechnego-zjazdu.

12) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Wymagania wstępne: (in Polish)

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Majewski, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Piotr Majewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ETCS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10 godz.

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godz.

(6 ETCS w skali roku)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie funkcjonowania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz - udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości, w ramach działalności edukacyjnej instytucji kultury.

Full description: (in Polish)

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentkom i studentom historii jako dyscypliny naukowej, mieszczącej się w dziedzinie nauk humanistycznych; biorąc zaś pod uwagę kontekst kierunku studiów (MUZEOLOGIA), celem dodatkowym jest przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka (w ramach działalności naukowej tych instytucji) oraz/lub udostępniana jako wiedza o przeszłości.

Muzeum należy do grupy podmiotów, które integrują w swej działalności wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, bądź poszukując w nich zatrudnienia, można spotkać osoby reprezentujące różne nauki humanistyczne, w tym historię. Skuteczna praca zespołowa, umiejętność interpretowania wielonurtowej instytucji, wymaga rozeznania specyfiki poszczególnych nauk. Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, w tym też w rozwijającej się w Polsce i na świecie kategorii muzeów zwanych narracyjnymi (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej).

Historia może być również użyteczna w życiu publicznym, aktywności obywatelskiej, gdyż pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o zbiorową oraz indywidualną tożsamość. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań naszych przodków, dając również szansę na korygowanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Bibliography: (in Polish)

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Warszawa 2019.

2) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

3) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, Warszawa 2015.

4) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

5) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

6) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

7) P. Majewski, Twarze polskiej Klio. Szkice z dziejów nowożytnych i najnowszych, Warszawa 2013.

8) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

9) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

10) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T. F. de Rosset, Warszawa 2018.

11) Muzeum etyczne, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

12) Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, red. M. Olkuśnik, Warszawa 2019.

13) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)