Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Museum Architecture

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KArArchMu
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Museum Architecture
Name in Polish: Kultura artystyczna - architektura muzeum
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHB68mWuRx-D0JupTKN2B66Q3ggkl0lLIi6LzO5kfopY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=41a0ebe1-0cd7-4f12-b557-de831ead4e1c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Zainteresowanie tematyką muzeów i architektury

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeń realizowanych przy pomocy e-learningu. Mają za zadanie zapoznać studentów z możliwościami i ograniczeniami, jakie nakłada na tworzenie ekspozycji architektura muzeów. Nabędzie umiejętność kreowania przestrzeni muzealnej zamkniętej w ścianach muzeum. Zdobędzie kompetencje związane z rolą społeczną architektury muzealnej: budynki muzealne to nie przypadkowe miejsca przechowywania muzealiiów, ale integralne części instytucji muzealnych; same w sobie bywają zabytkami albo dziełami sztuki (zwłaszcza współczesne budowle), stanowiąc ważny element samej ekspozycji muzealnej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia są prowadzone w przekroju historycznym. Na początku omawiane są starożytne i śśredniowieczne instytucje protomuzealne (muzejony, skarbce). Czasy nowożytne przynoszą nowe kategorie budynków z góry zaplanowane na cele ekspozycyjne, jak studiola, guardaroby, Wunderkamery.

W dalszej kolejności, powstające od XVIII w. pierwsze budynki muzealne oderwane od zespołów pałacowych. Współczesna architektura (XX/XXI w.) przyniosła rewolucję w traktowaniu architektury muzeów. Postmodernizm uczynił z niej swego rodzaju „sanktuaria”, „składnice”, „handlowe centra kulturowe” i „widowiska” (D. Ghirardo). Niezależnie od tego - zgodnie z doktryną muzeologiczną - architektura muzeum powinna przy zachowaniu swojej tożsamości odpowiadać charakterowi zbiorów oraz czynić zadość takim współczesnym wymogom jak edukacja, nauka, czy rozrywka (np. placówki fundacji Salomona Guggenheima). Student w trakcie zajęć przekona się, że nowoczesna architektura muzeów nie jest fenomenem wyodrębnionym, lecz wynikiem długiego procesu ewolucyjnego, jaki doprowadził do stosowania skomplikowanych technik konstrukcyjnych z użyciem nowych, dawniej zupełnie nieznanych materiałów, a przede wszystkim komputerów, dla szybkich i precyzyjnych obliczeń. Przekona się również, że, silny wpływ na najnowszą architekturę, w tym architekturę muzeów, mają czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, zwłaszcza niespotykany przedtem rozwój turystyki światowej.

Podejmowane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe pojęcia i metodologia

2. Znaczenie architektury dla muzealnictwa

3. Budowle protomuzealne w starożytności i średniowieczu (muzejony i skarbce)

4. Instytucje muzealne w czasach nowożytnych: studiola, guardaroby, Wunderkamery

5. Architektura muzealna w XVIII wieku: Znaczenie Oświecenia dla muzealnictwa, pierwsze plany architektoniczne muzeów

6. Architektura muzealna w XIX wieku: Ewolucja formy i treści

7. Architektura muzealna w XX wieku: modernizm i postmodernizm

8. Współczesna architektura muzealna: Architektura jako narzędzie przekazu

9. Współczesne muzea narracyjne. Muzea pamięci

10. "Wielofunkcyjne zespoły muzealne"

11. Ekspozycja w przestrzeni muzealnej (gablota, ekran)

12. Muzea w pejzażu. Oddziaływanie na zmysły. Synestezja

13. Architektura muzeów sztuki

14. Koncepcja ekomuzeum. W kierunku holistycznego rozumienia dziedzictwa kulturowego

15. Podsumowanie semestru

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

(dst)

Z. Żygulski jun., Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo, 45 (2004), S. 106-124 - dostęp on line: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4019/1/Zygulski_Przemiany_architektury_muzeow_2004.pdf

(ref/prez - dst)

K. Pacholewicz, Architektura muzeów sztuki, Kraków 2013, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26331/file/suwFiles/PacholewiczK_ArchitekturaMuzeow.pdf

(db)

M. Gyurkovich, Muzeum dziś, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/33136/file/suwFiles/GyurkovichM_MuzeumDzis.pdf

(bdb)

P. Winskowski, Budynek muzealny jako pomost kultury, "Zarządzanie w Kulturze" 2005(6), s. 271-302 (Moodle)

Literatura uzupełniająca:

A. Kiciński, Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska

perspektywa, Warszawa 2011.

Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W03 - rozumie znaczenie nauk humanistycznych, a także zauważa powiązania z dyscyplinami pokrewnymi. Zna kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i architektury.

Muz1_W08 -zna zasady dokumentacji, oraz dygitalizacji obiektów architektury.

Muz1_W09 - zna i rozumie zastosowanie nowych technologii w architekturze muzealnej.

Muz1_U04 - potrafi zastosować właściwą terminologię muzeologiczną i architektoniczną

Muz1_U06 - potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować ekspozycję stałą muzealną.

Muz1_K01 - rozumie konieczność ciągłego dokształcania i konsultacji specjalistycznych

Muz1_K04_dostrzega potrzeby społeczne w zakresie muzealnictwa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze prezentacji wskazanego materiału, opracowania go oraz dyskusji dydaktycznej ukierunkowanych na zdobycie wiedzy; oceniane są poprzez wartościowanie aktywności studentów na zajęciach, przygotowaną prezentację, a także przez analizę wypowiedzi ustnej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności weryfikowane są przez ocenę umiejętności posługiwania się studenta podstawowymi narzędziami badawczymi, prawidłową interpretację zdobytej wiedzy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji weryfikowane są na podstawie dyskusji na temat treści poznanych na wykładach.

Ocena BDB- Student posługuje się językiem fachowym, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury i muzeologii, aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach, przygotowuje zadaną przez wykładowcę pracę pisemną i prezentację.

Ocena DB – Student posługuje się językiem fachowym i systematycznie uczestniczy w zajęciach, przygotowuje zadaną przez wykładowcę pracę pisemną i prezentację.

Ocena DST – student przygotowuje zadaną przez wykładowcę pracę pisemną i prezentację.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny w niewielkim procencie wprowadzona jest także metoda e-learningowa. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi, że chociaż budynki, nie są warunkiem koniecznym istnienia muzeów, to jednak, jak zauważa Z. Żygulski, architektura stanowi ważny element tworu muzealnego. Począwszy już od czasów protomuzealnych, aż do współczesnych założeń, gdzie sam budynek, poprzez swoją formę, staje się niejako , głównym "muzealium".

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi, że chociaż budynki, nie są warunkiem koniecznym istnienia muzeów, to jednak, jak zauważa Z. Żygulski, architektura stanowi ważny element tworu muzealnego. Począwszy już od czasów protomuzealnych, aż do współczesnych założeń, gdzie sam budynek, poprzez swoją formę, staje się niejako , głównym "muzealium".

Początkowo omawiane są kategorie budynków z góry zaplanowane na cele ekspozycyjne, jak studiola, guardaroby, Wunderkamery, skarbce.

W dalszej kolejności, powstające od XVIII w. pierwsze budynki muzealne oderwane od zespołów pałacowych, a także już budynki XX/XXI w. , zwłaszcza z fundacji Salomona Guggenheima.

Student przygotowuje zlecone przez wykładowcę zadania (prezentacje) i jest gotowy do dyskusji na tematy poruszane podczas zajęć.

Bibliography: (in Polish)

Z. Żygulski, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze wykładu informacyjno – problemowego oceniane są poprzez obserwację aktywności studentów na zajęciach, przygotowaną prezentację, a także przez analizę wypowiedzi ustnej studenta.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności weryfikowane są przez ocenę umiejętności posługiwania się studenta podstawowymi narzędziami badawczymi, prawidłową interpretację zdobytej wiedzy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji weryfikowane są na podstawie dyskusji na temat treści poznanych na wykładach.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Course homepage: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:6b5a1e4017dd4c0886e5f7ac7ac9dedb@thread.tacv2&ctx=channel
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie z architekturą muzeów, w szczególności historią kształtowania się instytucji muzealnych, ich formami i sposobami postrzegania.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem. Służą pogłębieniu wiedzy o muzeum, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie zajęć analizowane są budynki i założenia architektoniczne przeznaczone na ekspozycje, jak też obiekty wtórnie zaadaptowane do celów muzealnych.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Norbert Mojżyn
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Norbert Mojżyn, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Norbert Mojżyn
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHB68mWuRx-D0JupTKN2B66Q3ggkl0lLIi6LzO5kfopY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=41a0ebe1-0cd7-4f12-b557-de831ead4e1c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 h - zajęcia wspólne

25 h - przygotowanie się do zajęć

5 h - konsultacje z prowadzącym


30 h - 2 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeń realizowanych przy pomocy e-learningu. Mają za zadanie zapoznać studentów z możliwościami i ograniczeniami, jakie nakłada na tworzenie ekspozycji architektura muzeów. Nabędzie umiejętność kreowania przestrzeni muzealnej zamkniętej w ścianach muzeum. Zdobędzie kompetencje związane z rolą społeczną architektury muzealnej: budynki muzealne to nie przypadkowe miejsca przechowywania muzealiiów, ale integralne części instytucji muzealnych; same w sobie bywają zabytkami albo dziełami sztuki (zwłaszcza współczesne budowle), stanowiąc ważny element samej ekspozycji muzealnej.

Full description: (in Polish)

Początkowo omawiane będą kategorie budynków z góry zaplanowane na cele ekspozycyjne, jak studiola, guardaroby, Wunderkamery, skarbce.

W dalszej kolejności, powstające od XVIII w. pierwsze budynki muzealne oderwane od zespołów pałacowych, a także już budynki XX/XXI w. , zwłaszcza z fundacji Salomona Guggenheima.

Student przygotowuje zlecone przez wykładowcę zadania (prezentacje) i jest gotowy do dyskusji na tematy poruszane podczas zajęć.

Podejmowane tematy:

1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe pojęcia i metodologia

2. Znaczenie architektury dla muzealnictwa

3. Budowle protomuzealne w starożytności i średniowieczu (muzejony i skarbce)

4. Instytucje muzealne w czasach nowożytnych: studiola, guardaroby, Wunderkamery

5. Architektura muzealna w XVIII wieku: Znaczenie Oświecenia dla muzealnictwa, pierwsze plany architektoniczne muzeów

6. Architektura muzealna w XIX wieku: Ewolucja formy i treści

7. Architektura muzealna w XX wieku: modernizm i postmodernizm

8. Współczesna architektura muzealna: Architektura jako narzędzie przekazu

9. Współczesne muzea narracyjne. Muzea pamięci

10. "Wielofunkcyjne zespoły muzealne"

11. Ekspozycja w przestrzeni muzealnej (gablota, ekran)

12. Muzea w pejzażu. Oddziaływanie na zmysły. Synestezja

13. Architektura muzeów sztuki

14. Koncepcja ekomuzeum. W kierunku holistycznego rozumienia dziedzictwa kulturowego

15. Podsumowanie semestru

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

(dst)

Z. Żygulski jun., Przemiany architektury muzeów, "Muzealnictwo, 45 (2004), S. 106-124 - dostęp on line: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/4019/1/Zygulski_Przemiany_architektury_muzeow_2004.pdf

(ref/prez - dst)

K. Pacholewicz, Architektura muzeów sztuki, Kraków 2013, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/26331/file/suwFiles/PacholewiczK_ArchitekturaMuzeow.pdf

(db)

M. Gyurkovich, Muzeum dziś, Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - on line - https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/33136/file/suwFiles/GyurkovichM_MuzeumDzis.pdf

(bdb)

P. Winskowski, Budynek muzealny jako pomost kultury, "Zarządzanie w Kulturze" 2005(6), s. 271-302 - Moodle

Literatura uzupełniająca:

A. Kiciński, Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska

perspektywa, Warszawa 2011.

Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Z. Gołubiew, "Nowe Sukiennice" i inne projekty Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzealnictwo 47 (2006), s. 103-114.

W. Suchocki, Nowe Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzealnictwo 47 (2006), s. 78-86

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)