Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KuArDek-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Decorative Arts in a Museum
Name in Polish: Kultura artystyczna-sztuki dekoracyjne w muzeum
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32Hww7O9lUbQaAEq7yP0_C2ZeUBEeJTeDl6ORiNacSk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3821dbab-9515-4dd4-bb87-504df86c3ecb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Na zajęciach zaprezentowane będą wybrane aspekty wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams.

Full description: (in Polish)

Cykl wykładów ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2.Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3.H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4.G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5.M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6.K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polscew czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W01

Rozumie znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk. Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze nauk o kulturze. Rozumie znaczenie dyscyplin pokrewnych, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania muzeologii; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

Muz1_W02

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz rozumie jej zastosowania w obrębie nauk o kulturze i religii oraz dyscyplin pokrewnych.

Muz1_U02

Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii.

Muz1_K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Muz1_K07

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie, w formie tradycyjnego wykładu. Przewidziane są także wizyty studyjne w muzeach.

Kryteria oceniania:

Ocena BDB - Student definiuje terminy z zakresu rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Potrafi przyporządkować poszczególne obiekty do epok i stylu.

Potrafi wymienić najsłynniejszych ebenistów, złotników, kaletników, projektantów porcelany oraz manufaktury, w których przedmioty były wytwarzane.

Rozumie proces kształtowania się sztuk dekoracyjnych, potrafi go przeanalizować w logiczny sposób, w oparciu o wiedzę historyczną. Potrafi określić rodzaj obiektu, materiały i techniki zastosowane w jego produkcji, styl oraz epokę i krąg kulturowy w jakim zostały wykonane.

Charakteryzuje kolekcje muzealne posiadające zbiory sztuki zdobniczej oraz potrafi korzystać z ich archiwów w celu wzbogacania wiedzy. Podejmuje próby korzystania z katalogów aukcyjnych.

Ocena DB – Student posiada bazę naukową (znajomość historii, podstawowa literatura), która pozwala na poszerzanie wiedzy we własnym zakresie oraz lepsze rozumienie zjawisk z kręgu rzemiosła i kolekcjonerstwa. Potrafi zauważyć różnice pomiędzy stylami powstałymi w poszczególnych krajach (bądź regionach) oraz wskazać ich genezę. Potrafi wymienić najważniejszych mecenasów i kolekcjonerów na przestrzeni dziejów. Identyfikuje i rozpoznaje najważniejsze przykłady na podstawie zdjęć. Potrafi wymienić twórcę oraz krąg kulturowy, w którym się rozwijały poszczególne gałęzie rzemiosła.

Ocena DST – Student podejmuje próby posługiwania się podstawową terminologią w zakresie rzemiosła artystycznego, kolekcjonerstwa i rynku sztuki. Umie przyporządkować poszczególne obiekty do epoki, stylu.

Ocena NDST – Student nie spełnia kryteriów przewidzianych dla oceny dostatecznej

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bender, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Agnieszka Bender
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cykl ćwiczeń ma na celu uzupełnienie wcześniej zaprezentowanych na wykładach wybranych aspektów wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz.

Full description: (in Polish)

Cykl ćwiczeń ma na celu rozszerzenie, uzupełnienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2.Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3.H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4.G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5.M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6.K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polscew czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a12878b5f6f32452aaf92230497fed8b5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0d797b3a-8d70-4534-9704-1ca03e57a0ea&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Na zajęciach zaprezentowane będą wybrane aspekty wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams.

Full description: (in Polish)

Cykl wykładów ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2.Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3.H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4.G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5.M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6.K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polscew czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student uczestniczy w wykładach prowadzonych na platformie TEAMS. Kurs kończy się egzaminem po I semestrze. Na podstawie wiedzy przekazanej na wykładzie i po przeczytaniu wskazanych lektur, studenci odpowiadają ustnie metodą E-learningową.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26231
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Na zajęciach zaprezentowane będą wybrane aspekty wiedzy z zakresu sztuk dekoracyjnych w kontekście tworzenia zbiorów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Przegląd najważniejszych tendencji w historii meblarstwa, ceramiki, dawnego tkactwa artystycznego, złotnictwa etc. Aspekty historii wystroju wnętrz.

Full description: (in Polish)

Cykl wykładów ma na celu zaprezentowanie wybranych aspektów wiedzy z zakresu wielu działów sztuki dekoracyjnej zaprezentowanej na wykładach. Przedmiot omawia podstawowe zagadnienia dotyczące różnych dziedzin rzemiosła artystycznego w kontekście tworzenia zbirów muzealnych, kolekcjonerstwa, rzeczoznawstwa i rynku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych studiów naukowych na polu sztuki dekoracyjnej. Przegląd najważniejszych tendencji w meblarstwie, ceramice, włókiennictwie, złotnictwie oraz aspekty wystroju wnętrz, poprzedzony wstępem teoretycznym. Plan zakłada sukcesywne zapoznanie się z historią rzemiosła artystycznego począwszy od meblarstwa. Omówiony zostanie rozwój typów mebli oraz technik meblarskich od antyku do współczesności, z uwzględnieniem stylów, głównych ośrodków produkcji oraz słynnych ebenistów. Prześledzony zostanie rynek antyków oraz najważniejsze kolekcje światowe i polskie, skupiające w swych zbiorach meble. Kolejnym modułem jest ceramika, porcelana oraz szkło, których rozwój zostanie omówiony w sposób chronologiczny, uwzględniając główne ośrodki produkcji, techniki i technologie, najważniejszych twórców oraz kolekcje. Moduł dotyczący dawnych tkanin artystycznych przybliży wybrane, najważniejsze techniki tkackie, przedstawi typy tkanin oraz ośrodki produkcji nowożytnej. Omówione są przede wszystkim tkaniny jedwabne, w tym pasy kontuszowe, tapiserie, kilimy, tkaniny drukowane, koronki. Podjęte zostaną również zagadnienia dotyczące kobierców wschodnich oraz ich wpływy na sztukę europejską. Przedstawione są także zagadnienia dotyczące wyrobów ze skór kurdybanowych oraz tapet. Złotnictwo omówione będzie przez pryzmat mnogości technik oraz odmian stylowych, pojawiających się w Europie. W tej części pojawiają się zagadnienia dotyczące dawnej biżuterii. Kurs kończy podsumowanie nabytej wiedzy poprzez przegląd stylów wnętrzarskich, w których występują wcześniej omówione elementy sztuki dekoracyjnej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.A. Bender, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004.

2.Taż, Złocone kurdybany w Polsce. Z problematyki importu wyrobów artystycznych, Lublin 1992.

3.H. de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1981.

4.G. Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990.

5.M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995.

6.K. Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polscew czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003.

7. Z. Żygulski jun. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)