Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KuArSz-W-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)
Name in Polish: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1OtOeeU_K7dODf1UWax-zdkz73zO95bhHjbfW4okz6g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79f58819-22af-4780-a7d3-0e540c88a52b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 4.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Zajęcia prowadzone są na platformie e-lernigowej.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część

zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do

XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska,

karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Bibliography: (in Polish)

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E.H., O szutuce, Poznań 2016.

Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Panofsky E ., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Pojęcia problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wybr. przekł. J. Białostocki, Warszawa 1986.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka polska, t. 1-4, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005-2012.

Sztuka świata, t. 1-10, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1996.

Wstęp do historii sztuki, red. Piotr Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W03 Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa

artystycznego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju kultury

artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na

świecie.

Muz1_U02 Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i

opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii oraz sztuk pięknych.

Muz1_ U04 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych.

Muz1_U11 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika.

Muz1_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i

rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej.

2 ECTS = 60 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams oraz na platformie moodle

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć, wypowiedzi ustne, prezentacja wybranego tematu (udział w dyskusji - 60%

oceny),

weryfikacja pisemnego opracowania (40% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu informacyjno-problemowego, a weryfikowane przez

ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur oraz w

realizowanych zadań na platformie e-lerningowej.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe

aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur, oraz przez ocenę

przygotowanego przez studenta dwuczęściowego opracowania (w każdym z semestrów) z pełnym aparatem badawczym,

obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji sztuki oraz analizy wybranego dzieła z tej kolekcji z zastosowaniem

wybranej przez studenta metodologii stosowanej w historii sztuki.

KRYTERIA

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student wyciąga wnioski

dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student podejmuje próby formułowania wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student porządkuje zdobytą

wiedzę teoretyczną w zakresie historii sztuki w opisie kolekcji muzealnej

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji sztuki. Podejmując próby implementowania poznanych metod

badawczych w historii sztuki, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii sztuki. Student podejmuje próby wyciągania

wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i teorii sztuki na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a65dbedb9f9f248c4ab7fed7c65dfb3e1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=54349b91-a74f-48a0-9636-3f678bd5f626&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afV-kHMed2DD43esTQLWCzYyasDLa3c84T8WuhKWApbU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0838d01-0cc0-4a30-8b88-31aed9b6e37d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS = 60 h

1 ECTS - obecność na zajęciach

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia obejmujące metodologię, terminologię i historię dyscypliny, a także wykład z historii sztuki od czasów prehistorycznych do XIX w.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Część zajęć prowadzona na platformie e-lernigowej w systemie e-lerning i w systemie blended-lerning.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część

zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do

XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska,

karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30168#section-2)

Literatura obwiązująca znajduje się w opisie przedmiotu - niezależnie od cyklu

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1OtOeeU_K7dODf1UWax-zdkz73zO95bhHjbfW4okz6g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=79f58819-22af-4780-a7d3-0e540c88a52b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Zajęcia prowadzone są na platformie e-learnigowej. Student poznaje historię sztuki europejskiej na przestrzeni różnych epok od starożytności aż po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie wykładu informacyjnego (problemowego, konwersatoryjnego) połączonego z aktywnym

uczestnictwem studentów (dyskusja dotycząca przedstawianej problematyki oraz polecanej na bieżąco literatury

przedmiotu). Zajęcia prowadzone są na platformie e-lernigowej.

W pierwszej części zajęć student zostanie zapoznany z historią metodologią i terminologią dyscypliny. Zasadniczą część

zajęć stanowić będzie wykład dotyczący historii sztuki europejskiej w ujęciu chronologicznym od czasów najdawniejszych do

XXI w, połączony z przykładami praktycznego zastosowania metodologii badań właściwej dla prezentowanej dyscypliny.

Tematy zajęć I semestr:

1. Historia dyscypliny

2. Metodologia historii sztuki

3. Pojęcia i definicje, problematyka datowania (co najmniej 20 godz.)

4. Prehistoria sztuki

5. Sztuka starożytna: Mezopotamia, Egipt, Grecja, Etruria, Rzym

6. Sztuka wczesnochrześcijańska, rawenańska, bizantyńska

7. sztuka wczesnego średniowiecza na terenie Europy (germańska, ostrogocka, merowińska, longobardzka, anglo-iryjska,

karolińska)

8. sztuka romańska południowej i północnej Europy

9. sztuka gotyku południowej i północnej Europy

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Bibliography: (in Polish)

D’Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław-Warszawa-Kraków 1980.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, [w:] tegoż, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976, s. 239-247.

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E.H., O szutuce, Poznań 2016.

Kłębowski J., Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Panofsky E ., Studia z historii sztuki, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971 (wybór tekstów).

Pojęcia problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, wybr. przekł. J. Białostocki, Warszawa 1986.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012

Sztuka polska, t. 1-4, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005-2012.

Sztuka świata, t. 1-10, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1996.

Wstęp do historii sztuki, red. Piotr Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)