Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Museum’s Publications and Editorial Work

General data

Course ID: WH-MU-I-1-PubMuz-Cw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Museum’s Publications and Editorial Work
Name in Polish: Publikacje muzealne i praca redakcyjna w muzeum
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Kurs tworzenia publikacji muzealnych z uwzględnieniem specyfiki pracy redakcyjnej w placówkach wystawienniczych.

Full description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy z tekstem na gruncie muzeologicznym. Student pozna historię języka, jego rolę w komunikacji i kulturze oraz metodologię badań. Poruszone zostaną aspekty redakcji wydawniczej i naukowej tekstu stylistycznych odmian języka. Student dowie się jakie są podstawowe tytpy publikacji muzealnych. Przeanalizowane zostaną następujące typy publikacji z uwzględnieniem przykładów polskich i europejskich: krótkie teksty muzealne, podpisy, katalogi wystaw, teksty naukowe, materiały informacyjno-reklamowe, materiały prasowe, publikacje internetowe. Student pozna rolę znaków graficznych w przekazie informacji i identyfikacji wizualnej. Zajęcia zakładają praktyczną pracę z tekstem oraz przygotowanie wszystkich rodzajów tekstu, z którymi pracują muzealnicy. Zajęcia przygotowują studenta do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz tworzenia wszystkich rodzajów tekstów występujących w muzeach.

Bibliography: (in Polish)

A. Ayer, Filozofia XX w., Warszawa 1997.

U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972.

U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2006.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

A. Schaff, Język a poznanie, Warszawa 1964.

T. Szanto, Pismo i styl, Wrocław 1986.

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2008.

B. Zachrisson, Studia nad czytelnością druku, Warszawa 1970.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz_W02 Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

Muz_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi.

Muz_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

Muz_U04 Posiada umiejętność logicznego konstruowania krytycznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wszystkich obszarów działalności muzeum.

Muz_U07 Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

Muz_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Muz_K04 Ma świadomość roli pracy zespołowej przy tworzeniu publikacji.

1 ECTS - przygotowanie referatów, pracy pisemnych, lektury obowiązkowe, przygotowanie do dyskusji (30h)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY OCENIANIA

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach

Praca zaliczeniowa

Udział w dyskusjach

Zaliczenie prac pisemnych w ciągu semestru

Zaliczenie ustne

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, bezbłędnie operuje językiem polskim w mowie i piśmie, posiada wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej oraz umie wykorzystać ją w praktycznym tworzeniu tekstów.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, dobrze operuje językiem polskim w mowie i piśmie, posiada wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej, w sposób poprawny tworzy teksty muzealne.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczące sposobu tworzenia publikacji muzealnych, operuje poprawnym językiem polskim, posiada nieuporządkowaną wiedzę na temat sposobu pracy redakcyjnej. Potrafi stworzyć podstawowe teksty muzealne.

na ocenę NDST - student nie posiada podtawowej wiedzy z zakresu tworzenia publikacji, brakuje mu podstaw by brać udział w pracach redakcyjnych i opracowywać własne teksty.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Elżbieta Kołodziej, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Mirosław Borusiewicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Mirosław Borusiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Marianna Otmianowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Marianna Otmianowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Marianna Otmianowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)