Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ancient Tradition

General data

Course ID: WH-MU-I-1-TradAnt
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ancient Tradition
Name in Polish: Tradycja antyczna
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) ogólna wiedza o antyku na poziomie szkoły średniej

Short description: (in Polish)

Konwersatorium Tradycja antyczna ma na celu kontynuację i rozszerzenie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej w kontekście dziedzictwa materialnego - podstawowej osi tematycznej specjalizacji muzeologicznej.

Full description: (in Polish)

Problematyka wykładów dotyczy głównych idei antyku jak mitologia, filozofia, retoryka, choreia, ważnych także współcześnie (np. znaczenie różnorodnych badań nad mitologią dla psychologii i antropologii) popularność niektórych postaw (ironia) oraz gatunków literackich

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, podstawy języka łacińskiego i greckiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej powstałe jako recepcja antyku. Ma podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości. Ma uporządkowana wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie wielokulturowości. Potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać analizy różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć istotnych dla danego zagadnienia. Ma pogłębioną wiedzę o języku, powiązaną z semiotyką i teorią języka. Potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz analizować je w perspektywie komparatystycznej. ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego. Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz opiekuna praktyki zawodowej. Ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie z oceną.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą 50 % oceny są prace wykonane na zajęciach, indywidualne, jak i grupowe z zastosowaniem metody stolikowej. Drugą połowę oceny stanowi końcowy sprawdzian pisemny (test oraz analiza i interpretacja wybranych pojęć, zagadnień i innych wytworów kultury wywodzących się z antyku). Istnieje także możliwość zyskania dodatkowych punktów za udział w projekcie: "Doświadczyć chorei" (realizowanym na zajęciach kończących semestr) oraz uzupełniających odpowiedzi ustnych, sprawdzających umiejętność czytania w języku łacińskim i greckim.

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe źródła śródziemnomorskie kultury europejskiej , umie przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć oraz ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości

Na ocenę dobrą ponadto potrafi ocenić specyfikę tekstów wywodzących się z antyku bądź nim inspirowanych i poddać je krytycznej analizie w perspektywie komparatystycznej, ma uporządkowaną wiedzę na temat kompleksowej natury języka, zwłaszcza łaciny i greki.

Na ocenę bardzo dobrą ponadto ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kultury, ich uwarunkowaniach ekonomicznych także w świecie starożytnym oraz umie określić i odnieść zdobywaną wiedzę do wartości etycznych i przyszłego zastosowania tychże we własnej pracy zawodowej, a także potrafi bardzo dobrze współdziałać w grupie kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Tematry zajęć dla kursu: Znaczenie języka greckiego i łacińskiego dla kultury Europy. Antyczne podstawy kultury europejskiej: definicje kultury, idea muzeum. Słowne pamiątki antyku. Filozofia grecka jako podstawa myśli europejskiej. Etyki starożytnej Grecji i ich recepcja (m.in. zasada "prepon”). Systemy religijne cywilizacji śródziemnomorskiej. Idea Paideii – systemy wychowawcze w dziejach Europy. Kobieta w kulturze antyku „Trójjedyna Choreia”, czyli współistnienie sztuk. Retoryka (sztuka świadomej i perswazyjnej wypowiedzi) i jej znaczenie dla historii Europy. Podstawowe wyznaczniki epiki, liryki i dramatu w starożytności oraz ich późniejsza recepcja w Europie (m. in. zmiany refleksji kulturoznawczej i historycznej). Antyk w renesansie – kierunki recepcji. Antropologia społeczeństw antycznych: narodziny, miłość, śmierć. Resume wiedzy o starożytnych śródziemnomorskich korzeniach kultury europejskiej

W ramach zaliczenia obowiązkowy udział w projekcie "Doświadczyć chorei"

Bibliography: (in Polish)

Literatura priorytetowo wykorzystywana podczas bieżącego kursu:

M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, PWN Warszawa 2007.

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A.

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. W. Lengauer i L. Trzcionkowski, Warszawa 2011

+ materiały opracowane przez wykładowcę i dostarczane uczestnikom kursu w formie elektronicznej m.in. Piotr Wietrzykowski, Mare nostrum, czyli śródziemnomorskie korzenie Europy

Wymagania wstępne: (in Polish)

- wiedza na temat antyku śródziemnomorskiego na poziomie szkoły średniej,

- gotowość do sporządzenia jednej w semestrze prezentacji komputerowej z wykorzystaniem wskazanej, bogatej literatury

Nowe zasady zaliczenia w bieżącym semestrze:

Zaliczenie na ocenę ustalone w konsultacji ze studentami na podstawie 3 głównych prac nadesłanych przez studentów: prezentacja multimedialna, praca pisemna oraz mini-film (realizacja projektu "Doświadczyć chorei"). Prace zarejestrowane na na platformie Moodle. Termin zaliczeni ad quem: Najpóźniej do 8 czerwca 2020 r.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Gaj
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a25fb904f84b09829924af40d9ca8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1bfdcae-aaac-48aa-8aa2-8c7a8f4967cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia prowadzone w e-learningu na platformie Ms Teams

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a25fb904f84b09829924af40d9ca8e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1bfdcae-aaac-48aa-8aa2-8c7a8f4967cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Jak w opisie podstawowym przedmiotu.

Zaliczenie na podstawie testów online, przygotowanych prezentacji oraz pracy na zajęciach

Bibliography: (in Polish)

Jak w opisie podstawowym przedmiotu

W uwagi na zdalny charakter zajęć oraz utrudnienia pandemiczne część materiału będzie dostarczona przez Wykładowcę w formie skanów

Wymagania wstępne: (in Polish)

Jak w opisie głównym - wiedza o antyku na poziomie szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30 godzin pracy w kontakcie z wykładowcą, ok 5 godzin konsultacji ponadto do 40 godzin pracy własnej studenta

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)