Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biblical Tradition

General data

Course ID: WH-MU-I-1-TradBibl
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Biblical Tradition
Name in Polish: Tradycja biblijna
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Muz1_W18

Muz1_U02

Muz1_U05


Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziedzictwem Pisma Świętego, oraz z jego kulturotwórczym fenomenem w zakresie sztuk wizualnych.

Full description: (in Polish)

Podstawowe zagadnienia omawiane na zajęciach (niektóre tematy obejmują więcej niż dwie jednostki)

1. Wstęp do Pisma świętego (powstanie, tradycja, sensy)

2. Problematyka obrazowania Pisma Świętego - judaizm i chrześcijaństwo (ikonoklazm, teologia ikony, malarstwo wchodu i malarstwo zachodu, reformacja, kontrreformacja)

3. Stary testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących ze Starego testamentu)

4. Nowy testament w sztukach wizualnych na przestrzeni dziejów (omówienie wybranych przykładów obrazowania tematów pochodzących z Nowego Testamentu)

5. Concordia Novi et Veteris Testamenti - Biblia Pauperum

6. Apokryfy w sztuce

ZAJĘCIA prowadzone w systemie blended learning.

Bibliography: (in Polish)

BIBLIOGRAFIA OBOWIĄZKOWA:

Pismo Św. ST i NT, przeł. Jakub Wujek, Warszawa 1962.

Apokryfy nowego testamentu, red. Marek Starowieyski, Lublin 1980, t 1-2.

Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Homerski, Warszawa 1973.

W. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1984.

M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, Kraków 2000.

Mały słownik biblizmów języka polskiego, red. J. Godyń, Krak – Warszawa 1995.

P. Cz. Bosak, Postacie Biblii, Poznań 1999.

J. Partyka, Apokryfy w sztukach plastycznych, Znak 29, 1977, nr 275.

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.

S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, Warszawa 2000.

J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005.

P. de Rynck, Jak czytać malarstwo. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów RD, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W18

Zna Pismo Święte postrzegane jako źródło kulturotwórcze w zakresie sztuki europejskiej.

Muz1_U05

Potrafi rozpoznawać i poddawać analizie tematykę dzieł sztuk wizualnych mającą swoje źródło w tekście biblijnym i apokryficznym.

Muz1_U02

Potrafi skonstruować logiczną wypowiedź w obrębie szczegółowego tematu o biblijnej proweniencji (w tym także zaplanować wystawę sztuki o w/w tematyce)

30 godzin kontaktowych - 1 ests

15 godzin - realizacja nauki w systemie e-learnig - 0,5 scts

15 godzin - przygotowanie prezentacji - 0,5 ects

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody pracy:

podawcze - wykład konwersatoryjny

poszukujące - klasyczna metoda problemowa oraz metoda dyskusji i referatu

eksponujące - prezentacja

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest:

Zaliczenie na ocenę wyznaczonych przez prowadzącego zadań -

w tym: zadań na platformie moodle (50% oceny) oraz prezentacji power-point jako

opracowania zadanego przez prowadzącego tematu szczegółowego (50% oceny).

TEMATY i zakresy do WYBORU:

Zakresy:

Sztuki Plastyczne (malarstwo, rzeźba, rzemiosło), Film, Teatr, Muzyka, Nowe media, Media społecznościowe.

Tematy:

- OWOCE: Owoc zakazany

- ZWIERZĘTA: gołębica/gołąb, wąż i bazyliszek, baranek, jednorożec

- LICZBY i figury geometryczne: 1, 3/trójkąt, koło

- ZJAWISKA KOSMICZNE i ATMOSFERYCZNE: słońce, gwiazdy, księżyc, tęcza

- KWIATY: li;ia, róża

- BARWY: czerwień, błękit, biel, złoto

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA WŁASNEJ PROPOZYCJI

Kryteria oceny

Ocena niedostateczna - student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną

Ocena dostateczna - student posiada podstawową wiedzę na temat Biblii i rozpoznaje podstawowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego

Ocena dobra - student rozpoznaje i objaśnia tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego

Ocena bardzo dobra - student rozpoznaje i objaśnia szczegółowe tematy ikonograficzne pochodzenia biblijnego, potrafi analizować materiał wizualny w odniesieniu do tekstu biblijnego obu testamentów, zna typy i figury. Potrafi w sposób spójny wykazać "długie trwanie" w kulturze znaków i symboli biblijnej proweniencji.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)