Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Museology and Museum Studies

General data

Course ID: WH-MU-I-1-WstMuz-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Museology and Museum Studies
Name in Polish: Wstęp do muzeologii i muzealnictwa
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami muzeologii, sposobami funkcjonowania muzeów i ich zarządzaniem oraz rolą, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowo-praktyczny i służą uporządkowaniu wiedzy dotyczącej muzeologii, szczególnie w jej aspekcie teoretycznym (podstawowe pojęcia i terminologia) oraz praktycznym (programy muzealne, rodzaje działalności muzealnej, m.in. dokumentacja, katalogowanie zbiorów, status muzeum, ustawa o muzeach, konserwatorstwo). Istotną część zajęć stanowi ukazanie zasad nowego muzealnictwa oraz sposobów funkcjonowania różnych typów muzeów, zarówno dawnych (np.: artystycznych, religijnych, historycznych, skansenologicznych), jak i współczesnych (np.: instytucji kultury, multimedialnych, interaktywnych i narracyjnych).

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Czajkowski J. Skanseny w Europie, Rzeszów 1984.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Muzea polskie, red. D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty kształcenia są osiągane poprzez metody ćwiczeniowo-praktyczne i poszukujące, a weryfikowane przez ocenianie aktywności na zajęciach oraz przygotowanej przez studenta pracy pisemnej.

Student w obszarze

Wiedza (Muz1_W01, Muz1_W02):

- zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie

- kojarzy metody badań z zakresu muzealnictwa

- wskazuje rodzaje działalności muzealnej

- charakteryzuje typy muzeów

Umiejętności (Muz1_U01, Muz1_U02):

- opisuje wybrany rodzaj muzeum

- rozpoznaje formy ochrony i opieki nad zbiorami muzealnymi

- identyfikuje dokumenty muzealne (np. statut muzeum, karta ewidencyjna)

- potrafi wyszukiwać i weryfikować informacje dotyczące muzealiów

Kompetencje społeczne (Muz1_K01):

- w prezentacji stosuje pojęcia i narzędzia poznane na zajęciach

- orientuje się w aktualnej sytuacji muzealnictwa w Polsce

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h przygotowanie do zajęć (samodzielna lektura, karty pracy i opracowanie zagadnienia)

0,5 = 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY

ocenianie ciągłe

weryfikacja pracy na zajęciach (zadania, udział w dyskusji)

obserwacja przygotowanego zagadnienia (wypowiedź ustna z prezentacją multimedialną)

praca pisemna (karta ewidencyjna zabytku)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze ćwiczeniowo-praktycznej. Wiedza weryfikowana jest przez ocenianie aktywności podczas zajęć w odniesieniu do zadawanych na bieżąco zadań (lektury, karty pracy) oraz omówienie przez studenta wybranego zagadnienia, a także przez opracowanie przez studenta pracy pisemnej mającej charakter zaliczeniowy.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane poprzez ocenianie prezentowanych przez studentów prac (prezentacja, opis), w których student wykazać się musi zdolnością selekcji i doboru informacji, a także znajomością terminologii z zakresu muzealnictwa.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez ocenianie aktywności na zajęciach (wypowiedź ustna, udział w dyskusji).

KRYTERIA

Ocena BDB – student zna znakomicie zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace. Wskazuje i objaśnia dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów, a także prawidłowo uzupełnia dokumentację muzealną. Poprawnie omawia księgę inwentarzową.

Ocena DB – student opanował wstępną wiedzę oraz umiejętności dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Posługuje się w przygotowanej samodzielnie pracy podstawową terminologią muzeologiczną. Wskazuje i porównuje dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Poprawnie wypełnia dokumentację muzealną.

Ocena DST - student opanował wstępną wiedzę oraz umiejętności dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Posługuje się w przygotowanej samodzielnie pracy terminologią muzeologiczną. Zna dokumentację muzealną.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot prezentuje w sposób wieloaspektowy zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę muzeologii i muzealnictwa na podstawie analizy podstawowych pojęć (muzeum, obiekt muzealny) i różnych typów instytucji muzealnych (m.in. skansen, galeria sztuki, muzeum narodowe, pałac-rezydencja).

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd5f6d4e666a4d48a04f3e7a84e4fe1d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5464e8c8-8324-43df-b11f-445a5472d011&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot prezentuje w sposób wieloaspektowy problematykę muzeologii i muzealnictwa.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych zagadnień związanych z działalnością muzealną, w szczególności uporządkowanie istotnych pojęć (muzeum, obiekt, ekspozycja) oraz zapoznanie z różnymi typami instytucji muzealnych (m.in. skansen, galeria sztuki, muzeum narodowe, pałac-rezydencja).

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Bibliography: (in Polish)

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

1 = 30 h uczestnictwo w zajęciach

0,5 = 15 h przygotowanie do zajęć (samodzielna lektura, karty pracy i opracowanie zagadnienia)

0,5 = 15 h przygotowanie pracy zaliczeniowej

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym, łączą się z wykładem pod tym samym tytułem, stanowią wprowadzenie w zagadnienia związane z muzeologią i muzealnictwem.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest uzupełnienie podstawowych wiadomości o muzeum jako instytucji kultury. Student w trakcie kursu rozszerza znajomość funkcjonowania placówek muzealnych, ich roli w kulturze i społeczeństwie oraz sposobów kształtowania i wyodrębniania założeń muzealnych. Ma też możliwość poznać metody i narzędzia pracy w muzeum, takie jak dokumentacja, ochrona i opieka nad zbiorami, wystawiennictwo.

Ćwiczenia umożliwiają nabycie kompetencji przyszłych muzeologów.

Bibliography: (in Polish)

Folga-Januszewska D., Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 11-15.

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Majewski P., Szkic o muzealium w kulturze czasów współczesnych, w: Rzecz w kulturze, Warszawa 2016, s. 23-32.

Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)