Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to Museology and Museum Studies

General data

Course ID: WH-MU-I-1-WstMuz-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to Museology and Museum Studies
Name in Polish: Wstęp do muzeologii muzealnictwa
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26234
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury.

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów I roku w problematykę poświęconą historii muzealnictwa, a także omówienie rozwoju poglądów muzeologicznych w tym tendencji kształtowania charakteru muzeum. Ważną częścią cyklu wykładów będzie prezentacja typologii muzeów, obrazująca europejską strukturę muzealną. Ostatnim z punktów będzie zarysowanie przemian zachodzących w ustawodawstwie muzealnym zarówno państwowym jak i kościelnym. Zajęcia mają charakter wykładowy z zastosowaniem multimediów. Zajęcia prowadzone są na terenie campusu, przewidziane są także zajęcia w muzeach.

Full description: (in Polish)

Materiał podzielony jest na III segmenty:

W pierwszej części mającej na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie rozwoju muzeologii, muzealnictwa historycznego i metodologii stosowanej w tych naukach, omówiona zostanie definicja muzeum a także przybliżone zostaną formy protomuzealne i przesłanki ideowe muzealnictwa w starożytności, a w dalszej kolejności omawiane będą dzieje kolekcji po upadku imperium zachodniorzymskiego, w tym średniowieczne skarbce. Więcej czasu poświęcone będzie odrodzeniu idei muzealnictwa w XV w. i jego rozwojowi w XVI-XVII wieku. Kolejno omawiane będą zagadnienia poświęcone zmianom ideowym w muzealnictwie XVIII w. i kształtowaniu się w wieku XIX muzeów narodowych.

Część II dotyczyć będzie kategoryzacji muzeów. Omówione będą różne typy muzeów:

artystyczne, muzea rezydencje, muzea historyczne, uniwersyteckie, biograficzne, etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze.

Część III poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zarysowane zostaną przemiany zachodzące w prawie muzealnym na przykładzie dokumentów państwowych i kościelnych.

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea techniczne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

ŻygulskZ.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W01 - zna kluczowe pojęcia z zakresu muzeologii i muzealnictwa. Rozumie znaczenie kształtowania się i funkcjonowania placówek muzealnych. Definiuje podstawowe pojęcia muzeologiczne.

W02 - zna podstawową terminologię z zakresu muzeologii i muzealnictwa

U01-Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, do analizowania struktury i funkcji muzeum.

K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze wykładu informacyjno-problemowego. Weryfikowane są przez ocenianie obecności studenta na zajęciach, jego aktywności, uważnemu śledzeniu przez wykładowcę wiedzy słuchacza z zakresu muzeologii i muzealnictwa.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są metodami dyskusji weryfikującymi umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na wykładach i podczas analizy zdanych lektur.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są między innymi drogą współpracy międzyinstytucjonalnej i sprawdzaniu profesjonalizacji działań muzealnych.

Kryteria: (egzamin ustny)

Ocena BDB – student porządkuje wiedzę z zakresu historii muzealnictwa i muzeologii. Posługuje się podstawową terminologią z powyższego zakresu. Wskazuje i objaśnia dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów, a także porównuje i wyprowadza wnioski dotyczące ich funkcjonowania. Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia muzeologiczne.

Ocena DB – student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Posługuje się podstawową terminologią muzeologiczną. i podaje przykłady. Wskazuje i porównuje dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Ocena DST - student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów I roku w problematykę poświęconą historii muzealnictwa, a także omówienie rozwoju poglądów muzeologicznych w tym tendencji kształtowania charakteru muzeum. Ważną częścią cyklu wykładów będzie prezentacja typologii muzeów, obrazująca europejską strukturę muzealną. Ostatnim z punktów będzie zarysowanie przemian zachodzących w ustawodawstwie muzealnym zarówno państwowym jak i kościelnym.

Full description: (in Polish)

Materiał podzielony jest na III segmenty:

W pierwszej części mającej na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie rozwoju muzeologii, muzealnictwa historycznego i metodologii stosowanej w tych naukach, omówiona zostanie definicja muzeum a także przybliżone zostaną formy protomuzealne i przesłanki ideowe muzealnictwa w starożytności, a w dalszej kolejności omawiane będą dzieje kolekcji po upadku imperium zachodniorzymskiego, w tym średniowieczne skarbce. Więcej czasu poświęcone będzie odrodzeniu idei muzealnictwa w XV w. i jego rozwojowi w XVI-XVII wieku. Kolejno omawiane będą zagadnienia poświęcone zmianom ideowym w muzealnictwie XVIII w. i kształtowaniu się w wieku XIX muzeów narodowych.

Część II dotyczyć będzie kategoryzacji muzeów. Omówione będą różne typy muzeów:

artystyczne, muzea rezydencje, muzea historyczne, uniwersyteckie, biograficzne, etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze.

Część III poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zarysowane zostaną przemiany zachodzące w prawie muzealnym na przykładzie dokumentów państwowych i kościelnych.

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea techniczne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

ŻygulskZ.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kryteria:

Ocena BDB – student porządkuje wiedzę z zakresu historii muzealnictwa i muzeologii. Posługuje się podstawową terminologią z powyższego zakresu. Wskazuje i objaśnia dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów, a także porównuje i wyprowadza wnioski dotyczące ich funkcjonowania.

Ocena DB – student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Posługuje się podstawową terminologią muzeologiczną. Wskazuje i porównuje dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Ocena DST - student charakteryzuje poszczególne etapy rozwoju muzealnictwa. Rozpoznaje i charakteryzuje typy muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocene dostateczną

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGU0OWU3ZWMtODZmOS00Y2FmLThmYzUtNTAwODk3MGUzOGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%227f674d58-9546-46c7-8655-7e4813a513ad%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów I roku w problematykę poświęconą historii muzealnictwa, a także omówienie rozwoju poglądów muzeologicznych w tym tendencji kształtowania charakteru muzeum. Ważną częścią cyklu wykładów będzie prezentacja typologii muzeów, obrazująca europejską strukturę muzealną. Ostatnim z punktów będzie zarysowanie przemian zachodzących w ustawodawstwie muzealnym zarówno państwowym jak i kościelnym.

Full description: (in Polish)

Materiał podzielony jest na III segmenty:

W pierwszej części mającej na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie rozwoju muzeologii, muzealnictwa historycznego i metodologii stosowanej w tych naukach, omówiona zostanie definicja muzeum a także przybliżone zostaną formy protomuzealne i przesłanki ideowe muzealnictwa w starożytności, a w dalszej kolejności omawiane będą dzieje kolekcji po upadku imperium zachodniorzymskiego, w tym średniowieczne skarbce. Więcej czasu poświęcone będzie odrodzeniu idei muzealnictwa w XV w. i jego rozwojowi w XVI-XVII wieku. Kolejno omawiane będą zagadnienia poświęcone zmianom ideowym w muzealnictwie XVIII w. i kształtowaniu się w wieku XIX muzeów narodowych.

Część II dotyczyć będzie kategoryzacji muzeów. Omówione będą różne typy muzeów:

artystyczne, muzea rezydencje, muzea historyczne, uniwersyteckie, biograficzne, etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze.

Część III poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zarysowane zostaną przemiany zachodzące w prawie muzealnym na przykładzie dokumentów państwowych i kościelnych.

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea techniczne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

Żygulsk Z.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Studenci zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w wykładach na platformie e-learnigowej. Po każdych zajęciach, należy utrwalić materiał, omawiany przez wykładowcę. Po I semestrze przewidziany jest egzamin w formie ustnej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=26234
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów I roku w problematykę poświęconą historii muzealnictwa, a także omówienie rozwoju poglądów muzeologicznych w tym tendencji kształtowania charakteru muzeum. Ważną częścią cyklu wykładów będzie prezentacja typologii muzeów, obrazująca europejską strukturę muzealną. Ostatnim z punktów będzie zarysowanie przemian zachodzących w ustawodawstwie muzealnym zarówno państwowym jak i kościelnym.

Full description: (in Polish)

Materiał podzielony jest na III segmenty:

W pierwszej części mającej na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie rozwoju muzeologii, muzealnictwa historycznego i metodologii stosowanej w tych naukach, omówiona zostanie definicja muzeum a także przybliżone zostaną formy protomuzealne i przesłanki ideowe muzealnictwa w starożytności, a w dalszej kolejności omawiane będą dzieje kolekcji po upadku imperium zachodniorzymskiego, w tym średniowieczne skarbce. Więcej czasu poświęcone będzie odrodzeniu idei muzealnictwa w XV w. i jego rozwojowi w XVI-XVII wieku. Kolejno omawiane będą zagadnienia poświęcone zmianom ideowym w muzealnictwie XVIII w. i kształtowaniu się w wieku XIX muzeów narodowych.

Część II dotyczyć będzie kategoryzacji muzeów. Omówione będą różne typy muzeów:

artystyczne, muzea rezydencje, muzea historyczne, uniwersyteckie, biograficzne, etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze.

Część III poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zarysowane zostaną przemiany zachodzące w prawie muzealnym na przykładzie dokumentów państwowych i kościelnych.

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea techniczne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

ŻygulskZ.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów I roku w problematykę poświęconą historii muzealnictwa, a także omówienie rozwoju poglądów muzeologicznych w tym tendencji kształtowania charakteru muzeum. Ważną częścią cyklu wykładów będzie prezentacja typologii muzeów, obrazująca europejską strukturę muzealną. Ostatnim z punktów będzie zarysowanie przemian zachodzących w ustawodawstwie muzealnym zarówno państwowym jak i kościelnym.

Full description: (in Polish)

Materiał podzielony jest na III segmenty:

W pierwszej części mającej na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie rozwoju muzeologii, muzealnictwa historycznego i metodologii stosowanej w tych naukach, omówiona zostanie definicja muzeum a także przybliżone zostaną formy protomuzealne i przesłanki ideowe muzealnictwa w starożytności, a w dalszej kolejności omawiane będą dzieje kolekcji po upadku imperium zachodniorzymskiego, w tym średniowieczne skarbce. Więcej czasu poświęcone będzie odrodzeniu idei muzealnictwa w XV w. i jego rozwojowi w XVI-XVII wieku. Kolejno omawiane będą zagadnienia poświęcone zmianom ideowym w muzealnictwie XVIII w. i kształtowaniu się w wieku XIX muzeów narodowych.

Część II dotyczyć będzie kategoryzacji muzeów. Omówione będą różne typy muzeów:

artystyczne, muzea rezydencje, muzea historyczne, uniwersyteckie, biograficzne, etnograficzne, techniczno-naukowe i przyrodnicze.

Część III poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zarysowane zostaną przemiany zachodzące w prawie muzealnym na przykładzie dokumentów państwowych i kościelnych.

Tematy zajęć I semestr

1. Czym jest muzealnictwo i muzeologia.

2. Przesłanki ideowe muzealnictwa w okresie starożytności.

3. Dzieje kolekcjonerstwa po upadku imperium zachodniorzymskiego, m.in. skarbce średniowieczne.

4. Odrodzenie idei muzealnictwa w Xv wieku.

5. Rozwój muzealnictwa XVI/XVII wieku na przykładzie kolekcji Medyceuszy.

6. Zagadnienia poświęcone ideom muzealnictwa XVIII/XIX w.

7. Kategoryzacja muzeów.

8. Muzea artystyczne.

9. Muzea rezydencje.

10. Muzea historyczne.

11. Muzea religijne.

12.Muzea przyrodnicze.

13. Muzea techniczne.

14. Muzea skansenologiczne.

15. Dokumenty prawne dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków - zarys historyczny.

16. Państwowe dokumenty prawne z zakresu muzealnictwa.

17. Dokumenty prawne wydane przez Kościół rzymskokatolicki dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

Folga-Januszewska D., Muzeologia, muzeografia, muzealnictwo, "Muzealnictwo" 2008, t. 49, s. 200-203.

Funkcja pastoralna muzeów kościelnych, "Biuletyn Muzeum Diecezjalnego"4 (2000-2001), Zamość, s. 5-76.

Muzea polskie, red.D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012.

Szczebak Wł., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Tarnów 2003.

ŻygulskZ.i jun. Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)