Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-Etyka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12

Muz1_K02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym?. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student znać podstawowe pojęcia i problemy etyczne oraz główne szkoły zachodniej tradycji etycznej.

Student rozumie i potrafi intepretować klasyczne teksty filozoficzne dotyczące zagadnień etycznych.

Student rozpoznaje związki między stanowiskami etycznymi a założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi.

Student pogłębia świadomość norm etyki zawodowej muzealnika.

Metody i kryteria oceniania:

ocena dostateczna:

Znajomość głównych pojęć i problemów etycznych oraz głównych szkół zachodniej tradycji etycznej.

ocena dobra:

Znajomość pojęć i problemów etycznych oraz omówionych na zajęciach klasycznych tekstów z zakresu dziejów etyki.

Ocena bardzo dobra:

Znajomość koncepcji oraz omawianych na zajęciach lektur, a także dostrzeganie związków między stanowiskami etycznymi a założeniami natury ontologicznej, epistemologicznej oraz antropologicznej.

80% sprawdzian ustny

20% aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się żadnych praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Pełny opis:

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Literatura:

1/ Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958..

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I -III i X (oraz Etyka Eudemejska, ks. II, fragment) tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Epikur, List do Menojkeusa

4/ Seneka, O gniewie, tłum. S. Stabryła, Warszawa

5/ Św. Paweł, List do Rzymian

6 / Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

7/ Kant, Co to jest oświecenie?

8/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

9/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

10/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

11/ Husserl, Teoria wczucia

Lektury uzupełniające

1/ H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

2/ W. Jaeger, Paideia t. I-III, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

3/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

4/ A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

5/ A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

6/ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

7/ K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

8/ J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] tenże, Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

9/ R. Spaemann, Granice, tłum. J Merecki, Warszawa 2006.

10/ S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS


udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 20 godź.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40 godź.

konsultacje: 5 godź.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla ćwiczeń z etyki przypisano 3 punkty ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS”)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)