Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics

General data

Course ID: WH-MU-I-2-Etyka
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics
Name in Polish: Etyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description:
Full description: (in Polish)

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym?. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Bibliography:
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student znać podstawowe pojęcia i problemy etyczne oraz główne szkoły zachodniej tradycji etycznej.

Student rozumie i potrafi intepretować klasyczne teksty filozoficzne dotyczące zagadnień etycznych.

Student rozpoznaje związki między stanowiskami etycznymi a założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi.

Student pogłębia świadomość norm etyki zawodowej muzealnika.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena dostateczna:

Znajomość głównych pojęć i problemów etycznych oraz głównych szkół zachodniej tradycji etycznej.

ocena dobra:

Znajomość pojęć i problemów etycznych oraz omówionych na zajęciach klasycznych tekstów z zakresu dziejów etyki.

Ocena bardzo dobra:

Znajomość koncepcji oraz omawianych na zajęciach lektur, a także dostrzeganie związków między stanowiskami etycznymi a założeniami natury ontologicznej, epistemologicznej oraz antropologicznej.

80% sprawdzian ustny

20% aktywność na zajęciach

Practical placement: (in Polish)

Nie przewiduje się żadnych praktyk zawodowych.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Robert Pawlik
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwój zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Full description: (in Polish)

Etyka jest dyscypliną filozoficzną. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu z teorii szczęścia i doskonałości etyka stała się teorią powinności.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwój zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Bibliography: (in Polish)

Lektury podstawowe:

1/ Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

4/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

5/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

6/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

7/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

Lektury uzupełniające:

A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

W. Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996.

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Full description: (in Polish)

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Bibliography: (in Polish)

1/ Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958..

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I -III i X (oraz Etyka Eudemejska, ks. II, fragment) tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Epikur, List do Menojkeusa

4/ Seneka, O gniewie, tłum. S. Stabryła, Warszawa

5/ Św. Paweł, List do Rzymian

6 / Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

7/ Kant, Co to jest oświecenie?

8/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

9/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

10/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

11/ Husserl, Teoria wczucia

Lektury uzupełniające

1/ H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

2/ W. Jaeger, Paideia t. I-III, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

3/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

4/ A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

5/ A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

6/ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

7/ K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

8/ J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] tenże, Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

9/ R. Spaemann, Granice, tłum. J Merecki, Warszawa 2006.

10/ S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 punkty ECTS


udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 20 godź.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40 godź.

konsultacje: 5 godź.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:
Full description:
Bibliography:
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)