Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Ethics

General data

Course ID: WH-MU-I-2-Etyka
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Ethics
Name in Polish: Etyka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description:
Full description: (in Polish)

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym?. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Bibliography:
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student znać podstawowe pojęcia i problemy etyczne oraz główne szkoły zachodniej tradycji etycznej.

Student rozumie i potrafi intepretować klasyczne teksty filozoficzne dotyczące zagadnień etycznych.

Student rozpoznaje związki między stanowiskami etycznymi a założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi.

Student pogłębia świadomość norm etyki zawodowej muzealnika.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena dostateczna:

Znajomość głównych pojęć i problemów etycznych oraz głównych szkół zachodniej tradycji etycznej.

ocena dobra:

Znajomość pojęć i problemów etycznych oraz omówionych na zajęciach klasycznych tekstów z zakresu dziejów etyki.

Ocena bardzo dobra:

Znajomość koncepcji oraz omawianych na zajęciach lektur, a także dostrzeganie związków między stanowiskami etycznymi a założeniami natury ontologicznej, epistemologicznej oraz antropologicznej.

80% sprawdzian ustny

20% aktywność na zajęciach

Practical placement: (in Polish)

Nie przewiduje się żadnych praktyk zawodowych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Full description: (in Polish)

Etyka jest jedną z dyscyplin filozoficznych. Jest tym działem refleksji filozoficznej, który zajmuje się poszukiwaniem sposobów dobrego życia. Od czasów Sokratesa filozofowie w sposób systematyczny zaczęli zastanawiać się na tym, jaki rodzaj życia należy uznać za najlepszy; co jest celem ludzkiego działania?; jak żyć i działać aby stać się najlepszym. Odpowiedzi na te pytania w rozmaitych szkołach etycznych nie były zgodne, gdyż zależały od poczynionych wcześniej założeń natury metafizycznej, epistemologicznej i antropologicznej. Zgadzały się jednak co do tego, że istnieje jakiś jeden cel człowieka, który możemy poznać. Celem tym jest doskonałość (cnota). Epoka nowożytna zakwestionowała to założenie. Odrzuciła istnienie i możliwość poznania takiego jednego celu człowieka. Z tego względu odrzucono teorię szczęścia i doskonałości zastępując ją innymi koncepcjami, takimi jak etyka powinności Kanta.

Celem ćwiczeń z etyki jest zapoznanie się z historycznym rozwojem zachodniej myśli etycznej. Chronologicznie zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia, problemy oraz szkoły etyczne poczynając od Sokratesa, Platona i Arystotelesa, przez etykę chrześcijańską, aż do Kanta i utylitarystów oraz genealogii pojęć moralnych Fryderyka Nietzschego.

Bibliography: (in Polish)

1/ Platon, Laches, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958..

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, ks. I -III i X (oraz Etyka Eudemejska, ks. II, fragment) tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Epikur, List do Menojkeusa

4/ Seneka, O gniewie, tłum. S. Stabryła, Warszawa

5/ Św. Paweł, List do Rzymian

6 / Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

7/ Kant, Co to jest oświecenie?

8/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

9/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

10/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

11/ Husserl, Teoria wczucia

Lektury uzupełniające

1/ H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

2/ W. Jaeger, Paideia t. I-III, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

3/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

4/ A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

5/ A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

6/ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

7/ K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

8/ J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] tenże, Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

9/ R. Spaemann, Granice, tłum. J Merecki, Warszawa 2006.

10/ S. Th. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijańskiej, tłum. A. Kuryś, Poznań 1994.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 3 punkty ECTS


udział w ćwiczeniach: 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 20 godź.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 40 godź.

konsultacje: 5 godź.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:
Full description:
Bibliography:

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Robert Pawlik, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Dla ćwiczeń z etyki przypisano 3 punkty ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS”)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)