Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia kultury polskiej XIX w.

General data

Course ID: WH-MU-I-2-HisKuXIX-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia kultury polskiej XIX w.
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym związane z przemianami ideowymi, obyczajowymi, literackimi i artystycznymi zachodzącymi w epoce zaborów. Poprzez analizę tekstów kultury i dzieł sztuki omawiane są najważniejsze wydarzenia, nurty i kierunki oraz działalność najwybitniejszych przedstawicieli kultury polskiej XIX w.

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie wiedzy o kulturze polskiej, a także kształtowanie umiejętności rozpoznawania istotnych kontekstów (np. historycznych, religijnych i estetycznych) wpływających na rozwój filozofii, literatury i sztuki w latach 1795-1918.

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe założenia społeczno-polityczne, artystyczne i aksjologiczne w XIX w.; zaznajamia się z kanonicznymi obiektami, nurtami myślowymi, prądami i stylami w sztuce (np. styl empire, historyzm, gotycyzm, mesjanizm, klasycyzm, parnasizm, impresjonizm, ekspresjonizm, groteska, secesja) oraz polskimi twórcami; nabywa umiejętności analizowania i interpretowania dzieł sztuki z poszczególnych epok (m.in. romantyzm, pozytywizm i Młoda Polska). Ma również możliwość prześledzenia funkcjonowania w czasie zaborów instytucji kultury (placówek oświatowych, bibliotek, muzeów), ich struktury i działalności w ratowaniu polskich pamiątek oraz tożsamości narodowej.

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

- rozwój świadomości narodowej, nurt mesjanizmu polskiego

- nauka, literatura i sztuka w epoce zaborów

- zwrot pozytywistyczny

- architektura i sztuka 2 poł. XIX wieku

- instytucje życia kulturalnego (publiczność literacka, czasopisma)

- nowe dziedziny sztuki: fotografia, kino

- dramat 2 poł. XIX wieku, jego cechy i główni przedstawiciele

- postawa dekadencka i jej wpływ na kulturę polską

- nowe nurty poprzedzające I wojnę światową

Bibliography: (in Polish)

Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, red. A. Labuda, Poznań 1996.

Grabska E., Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1998.

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989.

Ryszkiewicz A., Malarstwo Polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989.

Świerkocki M., Magia gotycyzmu, w: Gotycyzm i groza w kulturze, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Łódź 2003, s. 9-14.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz1_W12 - student zna najważniejszą faktografię historii rozwoju kultury europejskiej i jej wpływu na kulturę polską w poszczególnych epokach, w szczególności historii filozofii, literatury i sztuki XIX w.

Muz1_U02 - potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze związane z kulturą polską XIX w.

Muz1_U11 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną o przemianach ideowych, artystycznych i społecznych w XIX w. w pracy muzealnika, w tym rozpoznaje różnorodne konteksty, np. historycznoliterackie, kulturowe, filozoficzne, religijne.

Muz1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy o kulturze polskiej XIX w., rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę końcową składają się:

Ocenianie ciągłe

Aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach, systematyczna realizacja zadań)

Praca zaliczeniowa (prezentacja)

Ocena BDB - student ma wiedzę na temat omawianych na zajęciach kanonicznych dzieł; płynnie posługuje się terminologią dotyczącą działalności literackiej i artystycznej XIX w.; rozumie historię kultury polskiej jako proces, a także dostrzega znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na jej rozwój; rozpoznaje konteksty (np. historycznoliterackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) niezbędne przy analizie tekstów kultury i dzieł plastycznych; na podstawie tej wiedzy i własnych studiów potrafi zaprezentować zagadnienie związane z życiem i twórczością wybitnej postaci dla kultury polskiej XIX w.

Ocena DB - student rozpoznaje omawiane na zajęciach dzieła; podaje cechy charakterystyczne poszczególnych epok (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska); wymienia najważniejszych twórców i ich wpływ na kulturę polską; rozumie najważniejsze zjawiska społeczne, narodowościowe i kulturowe; posługuje się terminami i metodami poznanymi na zajęciach w przygotowanej pracy.

Ocena DST - student zna podstawowe pojęcia związane z twórczością literacką i artystyczną XIX w.; wskazuje kolejne epoki (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska); ma świadomość dorobku polskiej kultury; stosuje wymagane terminy i metody w przygotowanej pracy.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Elżbieta Sadoch
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a23801282083f4e7bb3c5161c79ac8980%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad6d8672-5ae5-4a2a-8e4e-e1d0dc38726f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot służy zapoznaniu z podstawowymi zjawiskami ideowymi, literackimi i artystycznymi charakterystycznymi dla kultury polskiej XIX w.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)