Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki z elementami metodologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HisTech-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki z elementami metodologii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W04

Muz1_W05

Muz1_U03

Muz1_U07

Muz1_K01
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając konwersatorium posiada podstawową wiedzę o technice cyfrowej.

Skrócony opis:

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Pełny opis:

„Pozbawieni swobody, przykuci jesteśmy wszędzie do techniki, czy jej potakujemy z zapałem, czy też przeczymy. Ale najgorzej zdani jesteśmy na jej łaskę wówczas, gdy traktujemy ją jako coś neutralnego: przedstawiając ja bowiem w ten sposób , jak to się dziś robi ze szczególną skwapliwością, stajemy się zupełnie ślepi na istotę techniki” [M.Heidegger,1953].

Podczas trwania ćwiczeń analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: drukarni, pracowni graficznej, ciemni fotograficznej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• Muz1_W04 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

• Muz1_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

• Muz1_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych, reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

• Muz1_U07 Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

• Muz1_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

ECTS - 2 punkty

- udział w ćwiczeniach, realizowanych na platformie MS Teams (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie, realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę, test realizowany na platformie Moodle (5 godz.).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca:

• Muz1_W04

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 3 (dst.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju tylko historycznego i naukowo-przyrodniczego, ale już nie technicznego i metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 4 (db.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego, ale nie metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 5 (bdb.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

• Muz1_W05

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki i filozofii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 4 (db.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym z sztuki, filozofii, antropologii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 5 (bdb.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

• Muz1_U03

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie tylko kulturoznawstwa, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.;

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną tylko w zakresie nauk technicznych, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych, reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

• Muz1_U07

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 3 (dst.): posiada umiejętność prezentowania tylko własnych poglądów, ale nie opinii innych na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 4 (db.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów, ale nie ich działalności;

- na ocenę 5 (bdb.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

• Muz1_K01

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 3 (dst.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, ale nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia, ale bez konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 5 (bdb.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Ocena podsumowująca na podstawie:

- obecności na zajęciach;

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- dwóch testów cząstkowych (na platformie Moodle), których zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (na platformie Moodle).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynając konwersatorium posiada podstawową wiedzę o technice cyfrowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Smaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)